Biuro rachunkowe – pomysł na biznes

Każda z powstających w naszym kraju firm musi liczyć się z koniecznością prowadzenia rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS-em oraz przygotowywania różnego rodzaju sprawozdań i raportów. Jest to odpowiedzialne i czasochłonne zajęcie, dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na outsourcing księgowy. W odpowiedzi na tak duże zapotrzebowanie na rynku pojawiają się różnego rodzaju biura rachunkowe, w których można z niego skorzystać. Stworzenie nowoczesnego biura rachunkowego to doskonały sposób na biznes. Kto może założyć taką działalność? Obecnie nie jest to trudne, ponieważ od 9 maja 2014 roku obowiązuje ustawa deregulacyjna, zgodnie z którą usługową działalność księgową mogą wykonywać osoby mogące wykazać, że:

nie są ani nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, czy obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także za przestępstwa skarbowe lub te, które określone są w rozdziale 9 w/w ustawy,
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
Osobom, które prowadzą usługową księgi rachunkowe nie stawia się obecnie żadnych innych warunków. Oznacza to, że nie muszą one posiadać żadnego określonego wykształcenia, czy specjalnych uprawnień, ani nawet praktyki w księgowości. Zniesiono nawet obowiązek posiadania certyfikatu księgowego, który wcześniej był wymagany do prowadzenia usługowej działalności księgowej i wydawany przez Ministra Finansów. Warto jednak pamiętać o tym, że do prowadzenia biura rachunkowego opole konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC, które obejmuje wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia takiej działalności.
W profesjonalnym biurze świadczone są także usługi doradztwa podatkowego. W tej kwestii również obowiązują regulacje znajdujące się w tzw. ustawie deregulacyjnej. Zgodnie z nowelizacją obowiązującą od 10 sierpnia 2014 roku zakres tego rodzaju doradztwa obejmuje:
prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych w imieniu oraz na rzecz podatników, inkasentów i płatników, a także udzielanie im wszelkij pomocy w tym zakresie,
udzielanie płatnikom, podatnikom i inkasentom na ich zlecenie bądź na ich rzecz opinii, porad i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, celnych i w sprawach egzekucji administracyjnych,
sporządzanie na rzecz i w imieniu płatników, podatników i inkasentów deklaracji i zeznań podatkowych oraz udzielanie im w tym zakresie pomocy,
reprezentowanie płatników, podatników i inkasentów w różnego rodzaju postępowaniach przed organami administracji publiczne oraz w zakresie sądowej kontroli postanowień, decyzji, czy innych aktów administracyjnych.
Zakładając biuro rachunkowo-księgowe trzeba oczywiście pamiętać o wspomnianym wcześniej ubezpieczeniu OC. Przepisy określają, iż minimalna suma gwarancyjna takiej polisy w odniesieniu do jednego zdarzenia to równowartość w złotych kwoty 10 tysięcy euro. Ubezpieczeniem tym objęta jest cywilna odpowiedzialność przedsiębiorców, który prowadzą usługową działalność księgową. Odszkodowanie wypłacane jest za wszelkie szkody powstałe na skutek następstw działania lub zaniechania działania w czasie trwania ubezpieczenia i w związku z prowadzoną działalnością.

 
 
 
 
Live Chat Software