Formy prowadzenia biura rachunkowego

Chcesz otworzyć biuro rachunkowe? Przede wszystkim zastanów się dobrze, jaka forma działalności będzie dla ciebie najdogodniejsza. Na pewno jedna z najpopularniejszych forma jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która wymaga jedynie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do czego wystarcza złożenie formularza CEIDG-1. Rejestracji tej dokonuje się również wtedy, gdy zdecydujemy się na prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej. Jednakże w przypadku spółek handlowych konieczny jest w wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co ciekawe, biuro rachunkowe można również prowadzić w formie spółdzielni. W zasadzie do prowadzenia takiej działalności nadaje się niemal każda forma, oprócz spółki partnerskiej.

Decydując się na jednoosobową działalność gospodarczą warto zapoznać się z dotyczącymi jej regułami, które zostały zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to rodzaj działalności, który w założeniu pozwala wyłącznie na jednego właściciela, ale wcale nie oznacza to jakiegokolwiek ograniczenia w kwestii zatrudnianych pracowników. Na pewno jednak warto pamiętać, że jest to forma przeznaczona głównie dla małych przedsiębiorstw z jednym właścicielem.
Biuro można też prowadzić w formie spółki cywilnej, o czym wspomniano już wcześniej. Nie jest wymagany wówczas wpis do KRS, a co najważniejsze – taka firma nie posiada osobowości ani zdolności prawnej, dlatego opiera się na przepisach znajdujących się w Kodeksie cywilnym. Jest to bez wątpienia jedna z działalności najłatwiejszych w rejestracji i prowadzeniu, gdyż oparta jest na umowie między wspólnikami, deklarującymi dążenie do określonego celu gospodarczego. Nie nadaje się ona do tworzenia dużych przedsiębiorstw, ponieważ każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem, toteż ryzyko może być bardzo duże. Właśnie z tego powodu nie jest to najpopularniejsza forma prowadzenia usługowej działalności księgowej.
Znacznie częściej biura rachunkowe prowadzone są w formie spółki z o.o. Spółka z ograniczona możliwością to spółka handlowa kapitałowa. W związku z tym do rozpoczęcia działalności w takiej formie niezbędny jest kapitał wynoszący co najmniej 5 tysięcy złotych, który pozwala na zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszystkie regulacje związane z prowadzeniem takiej formy działalności są zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Taka działalność ma osobowość prawną, co oznacza, że może ona pozywać oraz być pozywana. Ważne jest to, że za finansowe zobowiązania nie odpowiadają współwłaściciele, dlatego wierzyciel może dokonać egzekucji wyłącznie z majątku takiej spółki oraz maksymalnie do wysokości określonego umową kapitału początkowego. Ponadto taka forma działalności wymaga sporządzenia umowy miedzy wspólnikami w formie aktu notarialnego. Warto też pamiętać, że spółka posiadająca osobowość prawną nakłada na właścicieli obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Jak więc widać wybór formy działalności warto dobrze przemyśleć, biorąc pod uwagę wspomniane aspekty.

16.Jak założyć biuro rachunkowe?

Wiele osób kończących studia z zakresu bankowości, rachunkowości, czy finansów zaczyna myśleć o założeniu własnej działalności. Najczęściej decydują się oni na założenie biura rachunkowego, w którym mogą wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności. Na czym polega tego typu działalność? W biurze rachunkowym świadczy się przede wszystkim usługi:
ewidencjonowania i okresowego sprawdzania za pomocą inwentaryzacji rzeczywistego stanu pasywów i aktywów danego przedsiębiorstwa,
prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dostarczanych przez klienta dowodów księgowych, a także ujmowanie w nich zapisów wszystkich zdarzań w porządku systematycznym oraz chronologicznym,
gromadzenia oraz przechowywania wszystkich dostarczanych dowodów księgowych, a także innej dokumentacji, która przewidziana jest w ustawie o rachunkowości,
sporządzania sprawozdań finansowych, np. bilansu, czy rachunku zysków i strat,
wyceny pasywów i aktywów,
ustalania wyniku finansowego przedsiębiorstwa.
Prowadzenie usług rachunkowych wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych wymagań. Taką działalność mogą prowadzić jedynie osoby, które:
mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są karane za przestępstwa przeciwko mieniu,, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, obrotowi papierami wartościowymi i pieniędzmi oraz za przestępstwa skarbowe i czyn, który został określony w rozdz.9 ust. o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku,
posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej.
Co ważne, w przypadku, gdy biuro będzie zajmowało się jedynie prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów lub pomagać w wypełnianiu deklaracji podatkowych i zeznań, nie musi ono posiadać ubezpieczenia OC. Do świadczenia kompleksowych usług księgowych mogą być dopuszczone także osoby, które znajdują się na liście doradców podatkowych oraz wpisane do rejestru biegłych rewidentów. Warto też pamiętać, ze pomimo deregulacji wszystkie osoby, które posiadają certyfikaty księgowe i świadectwa kwalifikacyjne nadal mogą się nimi posługiwać, aby potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe.
Zakładając biuro należy odpowiednio wcześniej zastanowić się nad tym jaka forma działalności będzie najkorzystniejsza. Najczęściej wybierana jest spółka z o.o., która charakteryzuje się posiadaniem osobowości prawnej. Poza tym wspólnicy w takiej firmie nie odpowiadają swoim majątkiem, w związku z czym wierzyciel może zając wyłącznie majtek spółki i to do wysokości określonego w umowie kapitału początkowego. Inna forma działalności biura to jednoosobowa działalność gospodarcza, która sprawdza się wyłącznie w niewielkich firma, mających jednego właściciela. W przypadku, gdy przyszły właściciel biura zdecyduje się na założenie spółki cywilnej, musi mieć na uwadze fakt, iż w tym przypadku każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. Jest to więc dość ryzykowne rozwiązanie, zwłaszcza w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo w założeniu ma obsługiwać wielu klientów. Z tego właśnie względu taka forma prowadzenia usługowej działalności księgowej jest wybierana najrzadziej.

 
 
 
 
Live Chat Software