FORMY ZATRUDNIENIA CZ. 2 – umowa zlecenie, umowa o dzieło

30 października 2014

Aktualności


Umowa zlecenie


Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego przepisami „przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy)” (art. 734. § 1. k.c.).

Stronami umowy mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Umowa może zostać zawarta z podanym terminem (na czas określony) lub bezterminowo (na czas nieokreślony). Wypowiedzenie umowy zlecenie przez każdą ze stron może nastąpić w dowolnym czasie.

Składki do ZUS

Dla zleceniobiorcy, który podlega do ubezpieczeń wyłącznie z tej formy zatrudnienia, obowiązkowe jest ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Mniejsze obciążania do ZUS jednak występują, gdy zleceniobiorca dodatkowo ma umowę o pracę z innym zakładem pracy.

Zalety umowy zlecenie:

 • Możliwość wykonywania pracy w dowolnym miejscu i czasie;
 • Brak ścisłego podporządkowania pracodawcy;
 • Zleceniodawca nie może zmieniać zakresu pracy na inny niż określony w umowie;
 • Umowa zlecenie dla ucznia i studenta do 26. roku życia nie jest objęta ubezpieczeniem z ZUS;
 • Możliwość realizacji większej ilości zleceń;
 • Możliwość wykonania zlecenia przez osobę trzecią.

Wady umowy zlecenie:

 • Zleceniobiorcę nie chronią przepisy Kodeksu pracy;
 • Umowa może być nieodpłatna;
 • Za wypadek przy pracy nie przysługuje odszkodowanie;
 • W przypadku niewypłacalności pracodawcy nie przysługuje prawo do wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • Brak określonego prawa do płatnego urlopu;
 • Okres pracy nie jest wliczany do stażu pracy;
 • Niższa zdolność kredytowa.

Umowa o dzieło


Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Na mocy art. 627 k.c. „przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.” W umowie powinien zostać określony termin ukończenia dzieła. Umowa o dzieło może zostać wypowiedziana po spełnieniu określonych warunków.

Składki do ZUS

Przyjmujący zamówienie nie jest objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami: społecznym oraz zdrowotnym. Wyjątkiem jednak jest umowa o dzieło zawarta pomiędzy pracodawcą, a jego pracownikiem. W takim przypadku przyjmujący zamówienie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składkę tą odprowadza pracodawca.

Zalety umowy o dzieło:

 • Przyjmujący zamówienie ustala miejsce, czas i sposób wykonywania dzieła;
 • Jeżeli nie zostało zawarte w umowie, nie ma wymogu, iż dzieło musi zostać wykonane osobiście przez przyjmującego zamówienie;
 • Brak składki ZUS, a więc niższe koszty zatrudnienia dla zleceniodawcy oraz możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy;
 • Większe koszty uzyskania przychodu dla aktorów i twórców, co oznacza, że faktycznie opodatkowana będzie tylko połowa wynagrodzenia.

Wady umowy o dzieło:

 • Nie jest unormowana przepisami Kodeksu pracy (m.in. brak prawa do płatnych urlopów, zasiłków);
 • Przyjmujący zamówienie ponosi ryzyko, co do jakości wykonania dzieła;
 • Brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych;
 • Brak odszkodowania za wypadek przy pracy;
 • W przypadku niewypłacalności pracodawcy nie przysługuje prawo do wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • Niższa wartość emerytury w przyszłości, w wyniku nieodprowadzania z tego tytułu składek do ZUS;
 • Czas, w którym wykonujemy dzieło nie jest wliczany do stażu pracy.

 

Źródła:

1. „Sposoby świadczenia pracy w Polsce” – Materiał opracowany dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przez Kancelarię prawną LEWARDS Sulej i Wójcik
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

 
 
 
 
Live Chat Software