FORMY ZATRUDNIENIA CZ. 3 – kontrakt menedżerski, umowa agencyjna

3 listopada 2014

Aktualności


Kontrakt menedżerski


KONTRAKT MENEDŻERSKI jest cywilnoprawną umową nie nazwaną, na mocy, której przyjmujący zlecenie (menedżer) zobowiązuje się do zarządzania przedsiębiorstwem zleceniodawcy w jego imieniu i na jego rzecz, a właściciel firmy zatrudniającej jest zobligowany do wypłaty wynagrodzenia za świadczoną pracę. Jednak przedmiotem umowy nie musi być przedsiębiorstwo. Może być to również określony dział, konkretny produkt czy projekt w danej firmie.

Kontrakt menedżerski może przybierać formę umowy o pracę, bądź umowy cywilnoprawnej. Rzeczywisty charakter umowy określa jej treść. Ten rodzaj formy zatrudnienia skierowany jest głównie do wysokiej klasy specjalistów. Mogą to być: osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby prawne.

Zalety kontraktu menedżerskiego:

 • Duża swoboda przy sporządzaniu umowy. Występuje prawie całkowita dowolność przy negocjowaniu jej warunków;
 • Duża swoboda i samodzielność menedżera przy wykonywaniu zadań;
 • Umowa może przybierać formę umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
 • Brak nadzoru nad wykonywaniem zleconych zadań;
 • Wynagrodzenie menedżera zazwyczaj składa się z części stałej oraz zmiennej, której wysokość zależy od wyników;
 • Tzw. „złote parasole”- polega na tym, że gdy menedżer złoży obietnicę wierności firmie, wówczas może uzyskać odprawę w wysokości do 36-krotności wysokości swojego wynagrodzenia.

Wady kontraktu menedżerskiego:

 • Zakaz konkurencji – występuje przepis, według którego w czasie trwania umowy, a nawet 3 lata po jej zakończeniu, nie można współpracować lub pracować z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami;
 • Menedżer odpowiada całym swoim majątkiem i bez ograniczeń;
 • Odpowiedzialność menedżera za sprawowanie zarządu;
 • Brak prawa do płatnego urlopu, świadczenia chorobowego, jeżeli nie zostało to zawarte w umowie (należy pamiętać, że postanowienia kontraktu menedżerskiego nie mogą za bardzo przypominać umowy o pracę);
 • W przypadku zawarcia kontraktu jako przedsiębiorca należy samemu odprowadzać składkę do ZUS.

Umowa agencyjna


Umowa agencyjna uregulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego.

Według art. 758 § 1. k.c.:

Przez UMOWĘ AGENCYJNĄ przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Agent otrzymuje prowizję w wysokości uzależnionej od ilości i wartości zawartych umów, jeżeli nie zostało to inaczej ustalone w umowie.

Wypowiedzenie umowy agencyjnej na czas nieoznaczony może nastąpić:

– miesiąc wcześniej w pierwszym roku trwania umowy,
– dwa miesiące wcześniej po dwóch latach trwania umowy,
– trzy miesiące wcześniej w trzecim i kolejnych latach trwania umowy.
Terminy te nie mogą być skrócone, ale mogą zostać przedłużone.

W sytuacji, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w całości lub w znacznej części, a także przy zaistnieniu nadzwyczajnych okoliczności, umowa agencyjna, niezależnie czy została zawarta na czas oznaczony czy nieoznaczony, może być wypowiedziana bez ustalonych terminów wypowiedzenia.

Zalety umowy agencyjnej:

 • Umowa agencyjna ma charakter odpłatny;
 • Dla pracodawcy może być lepszym rozwiązaniem niż zatrudnianie pracownika na etat. Przy umowie agencyjnej nie ma obowiązku wypłacania regularnie wynagrodzenia. Agentowi płaci się prowizję za faktyczne rezultaty jego działań, jeżeli nie zostanie to inaczej określone w umowie.
 • Brak podporządkowania pracodawcy. Samodzielność i swoboda przy realizacji zadań;

Wady umowy agencyjnej:

 • Zakaz konkurencji, rozciągający się nawet na okres po wygaśnięciu umowy;
 • Niższa zdolność kredytowa;
 • Konieczność odprowadzania składek do ZUS.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

 
 
 
 
Live Chat Software