JAK DZIAŁA SPÓŁKA Z O.O. CZ. 2 – Zbycie udziałów, Ograniczenia w zbyciu udziałów

17 listopada 2014

Aktualności

Wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższa niż 5.000 złotych. Stanowią go udziały o równej bądź nierównej wartości nominalnej. Wartość nominalna jednego udziału powinna wynosić co najmniej 50 złotych.


Zbycie udziałów


Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części oraz jego zastawienie w spółce z o.o. powinno odbyć się w formie pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami (art. 180 k.s.h.). Zgodnie z regulacją Kodeksu spółek handlowych zbycie części udziału jest możliwe, gdy w umowie spółki określono, że wspólnik może mieć tylko jeden udział. Wartość części udziału po dokonaniu podziału nie może być niższa niż 50 zł.

Nabywca udziału lub jego części odpowiada solidarnie ze zbywcą wobec spółki z o.o. za świadczenia, które zalegają ze zbytego udziału lub zbytej części. Z tytułu tych świadczeń, wierzytelności spółki do zbywcy ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat (3 lat wg art. 186 § 2 k.s.h.) od dnia, w którym zgłoszono spółce zbycie udziału [art. 186. § 1-2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy].

Powiadomienie spółki

„O przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału, zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności. ” (art. 187 § 1 k.s.h.) Umowa spółki może przewidywać prawo głosu dla zastawnika lub użytkownika udziału.

Księga udziałów

Zarząd ma obowiązek prowadzić księgę udziałów, która powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika,
  • adres (siedzibę),
  • liczbę i wartość nominalną udziałów wspólnika,
  • ustanowienie zastawu lub użytkowanie i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika,
  • wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. (art. 188 § 1 k.s.h.)

Wszyscy wspólnicy mają prawo do przeglądania księgi udziałów. Po wpisaniu zmiany do księgi, zarząd jest zobowiązany złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego listę wspólników z wyszczególnieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, podpisaną przez wszystkich wspólników członków zarządu, a także wzmiankę o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału.


Ograniczenia w zbyciu udziałów


Według Kodeksu spółek handlowych zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału w spółce z. o.o. odbywa się swobodnie, chyba, że umowa spółki wymaga uzyskania zgody spółki albo nakłada inne ograniczenia.

Gdy zbycie może nastąpić po uzyskaniu zgody spółki, wówczas:

1. Zgoda udzielana jest w formie pisemnej przez zarząd. Gdy uzyskano odmowę, sąd rejestrowy może zezwolić na zbycie, jeśli występują ważne powody;

2. W sytuacji przedstawionej w 1 pkt., spółka może przedstawić innego nabywcę w terminie wyznaczonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie, KRS ustala cenę nabycia oraz termin jej zapłaty na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego;

3. W przypadku, kiedy wskazana przez spółkę osoba nie uregulowała ceny nabycia w ustalonym terminie, wspólnik może swobodnie rozporządzać swoim udziałem, jego częścią bądź ułamkową częścią udziałów, jeżeli nie przyjął oferowanej zapłaty,

chyba, że umowa spółki stanowi inaczej (art. 182 § 2-5 k.s.h.).

Według orzeczenia Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 1 grudnia 2011 r.:

Możliwe jest jedynie ograniczenie zbywalności udziałów, a nie jego wyłączenie. Nie oznacza to wyłączenia zbywalności wprost, lecz „takie ograniczenie zbywalności udziałów, które czyni zbycie nadmiernie utrudnionym (np. zbyt długi termin na wyrażenie zgody przez spółkę na zbycie udziałów bądź na zgłoszenie przez wspólnika chęci nabycia udziałów innego wspólnika). W tym ostatnim przypadku mieści się również regulacja umowna, niedostatecznie precyzyjna, umożliwiająca jednemu z zainteresowanych zablokowanie procedury zezwolenia na zbycie udziałów.”

Źródła:

1. Orzeczenia Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I CSK 132/11)
2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz.U. 1934 nr 57 poz. 502)
3. Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software