JAK DZIAŁA SPÓŁKA Z O.O. CZ. 4 – Udział w zysku spółki, Zaliczka na poczet dywidendy

24 listopada 2014

Aktualności


 Udział w zysku spółki


Wspólnikowi przysługuje prawo do udziału w zysku, który wynika z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczony jest do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 191 § 1 k.s.h.). Uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów (więcej niż 1/2 oddanych głosów), jeżeli umowa spółki nie określa inaczej (art. 245 k.s.h.).

Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. „Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielne zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe” (art. 192 k.s.h.).

Wypracowany zysk netto w spółce z o.o. na zakończenie roku obrotowego może zostać przeznaczony na:

  • wypłacony wspólnikom w formie dywidendy,
  • wyłączenie zysku od podziału poprzez przeznaczenie zysku na potrzeby spółki (m.in. pokrycie straty z lat ubiegłych, na kapitał rezerwowy, wypłata premii dla pracowników i inne),
  • częściowe wyłączenie zysku od podziału, a częściowe przeznaczenie do wypłaty w formie dywidendy.
UWAGA!

Wspólnik nie może pobierać odsetek od wniesionych wkładów oraz od przysługujących mu udziałów.

 


Zaliczka na poczet przyszłej dywidendy


Prawo do wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy mają wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 193 § 1 k.s.h.), czyli Ci, którzy zostaną uprawnieni do głosowania na walnym zgromadzeniu wspólników.

Zaliczka na poczet przyszłej dywidendy może zostać wypłacona, jeżeli są spełnione następujące warunki (na podstawie art. 194 i 195 § 1 k.s.h.):

  • umowa spółki przewiduje taką możliwość;
  • spółka posiada wystarczające środki na wypłatę dywidendy;
  • zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk;
  • zaliczka może wynosić najwyżej 1/2 zysku (uzyskanego do końca poprzedniego roku obrotowego) powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

„Umowa spółki może upoważnić zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy”, tj. dnia dywidendy (art. 193 § 2 k.s.h.). Dzień dywidendy wyznaczany jest w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 193 § 3 k.s.h.). Uchwała wspólników wyznacza dzień, w którym wypłacana jest dywidenda. Jeżeli jednak nie określa takiego dnia, wówczas dywidenda wypłacana jest w dniu określonym przez zarząd (art. 193 § 4 k.s.h.).

Do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy może zostać uprawniony zarząd, co wynikać może z umowy spółki (art. 194 k.s.h.).

UWAGA!

Jeżeli wspólnik (odbiorca) otrzyma wypłatę wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki, musi ją zwrócić. Członkowie odpowiedzialni za taką wypłatę są zobowiązani do udzielenia zwrotu spółce solidarnie z odbiorcą (art. 198 § 1 k.s.h.). W przypadku, gdy nie ma możliwości otrzymania zwrotu wypłaty od odbiorcy i osób odpowiedzialnych za wypłatę, „za ubytek w majątku spółki, który jest wymagany do pełnego pokrycia kapitału, odpowiadają wspólnicy w stosunku do swoich udziałów. Kwoty, których nie można ściągnąć od poszczególnych wspólników, rozdziela się między pozostałych wspólników w stosunku do udziałów” (art. 198 § 2 k.s.h.).

Posiadacze akcji uprzywilejowanych mają prawo do dywidendy uprzywilejowanej, która nie może przewyższyć więcej niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym. „Udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przez pozostałymi udziałami, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej” (art. 196 k.s.h.).

 

Źródła:

1. Król-Gajewska M., Wykrzykowska A.: „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zagadnienia praktyczne.”, Difin, Warszawa 2010
2. Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

 
 
 
 
Live Chat Software