JAK DZIAŁA SPÓŁKA Z O.O. CZ. 5 – Opodatkowanie spółki z o.o.

27 listopada 2014

Aktualności


Opodatkowanie spółki z o.o.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad, które zostały określone w ustawie o podatku od osób prawnych. Podatnikiem jest również spółka z o.o. w organizacji.

Spółka podlega podwójnemu opodatkowaniu:

 • Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) według stawki 19%: dochodów** generowanych przez spółkę.
  W terminie do 20-tego dnia następnego miesiąca należy opłacić podatek CIT oraz złożyć formularz CIT-2
 • Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 19%:
  zysk spółki po opodatkowaniu dzielony jest pomiędzy wspólników, którzy również muszą zapłacić z tego tytułu podatek.

Co to oznacza?

Najpierw spółka płaci podatek od uzyskanych dochodów. Otrzymamy wówczas zysk spółki, który może być wypłacony wspólnikom w formie tzw. dywidendy, od której należy uiścić podatek. W efekcie ten sam dochód spółki ulega opodatkowaniu dwa razy: podatek CIT i podatek od dywidendy. Można jednak uniknąć podwójnego opodatkowania.

** Na mocy art. 7 pkt. 1 ustawy o podatku od osób prawnych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód w sytuacjach podanych w art. 21 i 22, bez względu na to z jakich źródeł został osiągnięty.
Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p).
Według art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „U podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów”.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

1. ROZWIĄZANIE: UNIKNIĘCIE PŁACENIA PODATKU CIT.

a/ Uniknąć podwójnego opodatkowania można poprzez wypłacenie całej nadwyżki dochodu spółki w formie wynagrodzenia wspólników zatrudnionych na podstawie powołania /nie podlega ZUS-owi

b/ Uniknąć podwójnego opodatkowania można również poprzez założenie dwóch spółek: spółki z o.o. oraz spółki komandytowej, w której spółka z o.o. będzie komplementariuszem, a wspólnicy spółki z o.o. będą komandytariuszami.

Na mocy art. 102 kodeksu spółek handlowych:

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.”

Jakie są korzyści tego rozwiązania?

 • Możliwa jest optymalizacja opodatkowania. Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna powinna opłacać podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Ustalenie sp. z o.o. komplementariuszem w spółce komandytowej pozwala zwolnić ją z tego obowiązku, gdyż spółka komandytowa jest spółką osobową, a nie podmiotem prawa, a więc nie podlega opodatkowaniu CIT. Rozwiązanie to pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania. Uiszcza się jedynie podatek od dywidend wypłacanych wspólnikom.
 • Komandytariusz w spółce komandytowej odpowiada bez ograniczeń. Sytuacja zmienia się po ustaleniu spółki z o.o. komandytariuszem w spółce komandytowej, gdyż forma prawna, jaką jest spółka z o.o. wyłącza odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania. Odpowiedzialność za nie ponosi spółka z o.o. całym swoim majątkiem.

Rozwiązanie to pozwala wykorzystać zalety obu spółek: spółki z o.o. oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. ROZWIĄZANIE: ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA PODATKU OD DYWIDEND OSÓB PRAWNYCH.

Z opodatkowania w polskiej spółce z o.o. zwolnione są dywidendy wypłacane innym spółkom kapitałowym (osobom prawnym) pod warunkiem spełnienia łącznie poniższych warunków (art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p.):

 • Dywidenda osób prawnych wypłacana jest przez spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Spółka kapitałowa uzyskująca dywidencę, która podlega w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • Udziałowiec (osoba prawna) „posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki”;
 • Udziałowiec (osoba prawna) „nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.”

Zwolnienie to ma zastosowanie w następujących przypadkach (art. 22 ust. 4a u.p.d.o.p.):

 • kiedy udziałowiec (osoba prawna) mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości nie niższej niż 10 %, nieprzerwanie przez okres 2 lat.
 • gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości nie niższej niż 10 %, przez wspólnika (spółkę kapitałową) uzyskującego dochód z tytułu dywidendy mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). Jeżeli nie zostały dotrzymane warunki posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej nie niższej niż 10 %, nieprzerwanie przez okres 2 lat, spółka jest obowiązana do zapłaty 19 % podatku wraz z odsetkami za zwłokę od dochodów (przychodów) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.”

Oprócz tego w celu uzyskania zwolnienia konieczne jest również:

 • udokumentowanie przez spółkę kapitałową uzyskującą dywidendę mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
  jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji 

  lub
  istnienia zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony” (art. 26 ust. 1c u.p.d.o.p.);
 • uzyskanie pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełniony zostały warunek o niekorzystaniu ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich otrzymania (art. 26 ust. 1f u.p.d.o.p.).

Podane rozwiązania te są zgodne z przepisami prawa polskiego i nie budzą sprzeciwu organów podatkowych.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86).
3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037)

 
 
 
 
Live Chat Software