Błędy na fakturach – Jak poprawić błędnie wystawione faktury?

7 stycznia 2015

Aktualności

JAK POPRAWIĆ BŁĘDNIE WYSTAWIONE FAKTURY?

Faktury powinny być wystawiane w sposób wiarygodny. Niekiedy jednak zdarzają się pomyłki. Należy wówczas skorygować błędną fakturę.

Fakturę można skorygować na dwa sposoby:

I. sposób: poprzez wystawienie noty korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.
II. sposób: poprzez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę towaru lub usługi,

Sposób korekty pomyłek zależy od ich rodzaju.

I sposób: Nota korygująca

Notę korygującą wystawia nabywca w przypadku błędów na fakturach związanych z:

 • danymi sprzedawcy lub nabywcy,
 • adresach stron transakcji,
 • niewłaściwa nazwa towaru lub usługi.

Notą korygującą nie koryguje się wartości liczbowych.

Nota korygująca powinna zawierać następujące elementy (art. 106k ust. 3 ust. o VAT):

 • wyrazy “NOTA KORYGUJĄCA”;
 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 • dane zawarte w fakturze zawierającej błędy, której dotyczy nota korygująca, tj.:
  – datę wystawienia;
  – kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
  – imiona i nazwiska lub nazwy podatnika nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  – numer, za pomocą, którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  – numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
  – datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Po sporządzeniu noty korygującej, nabywca towaru lub usługi powinien przesłać ją wraz z kopią do sprzedawcy. Wystawca faktury zawierającej pomyłki powinien zaakceptować notę korygującą, aby zatwierdzić wprowadzone korekty.

II sposób: Faktura korygująca

Fakturę korygującą wystawia sprzedawca w przypadku pomyłek związanych z liczbami. Sporządza się ją w następujących przypadkach:

 • zmianie uległa cena towaru,
 • stawka podatku VAT została błędnie wpisana,
 • został udzielony rabat,
 • obniżono lub podwyższono cenę towaru,
 • zwrócono towary lub opakowania.

Faktura korygująca powinna zawierać następujące elementy (art. 106j ust. 2 ust. o VAT):

 • wyrazy “FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz “KOREKTA”;
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  – datę wystawienia;
  – kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
  – imiona i nazwiska lub nazwy podatnika nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  – numer, za pomocą, którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  – numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
  – datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
  – nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 • przyczynę korekty;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej.
  W innych przypadkach niż wymienione w tym punkcie – prawidłową treść korygowanych pozycji.

W sytuacji, kiedy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca (art. 106j ust. 3 ustawy o VAT):

 • powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 • może nie zawierać:
  – numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
  – datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty.
  – nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)

 
 
 
 
Live Chat Software