Jak poprawnie wystawić fakturę w 2014 roku

17 października 2014

Aktualności

JAK POPRAWNIE WYSTAWIĆ FAKTURĘ

W 2014 ROKU?


 Definicja faktury


Od 1 stycznia 2014 r. w ustawie o VAT dodano art. 2 pkt 31 i zamieszczono w nim definicję faktury. Zgodnie z tym przepisem przez fakturę rozumie się „dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie”.
Zdefiniowana również została faktura elektroniczna. Według przepisów ustawy o VAT faktura elektroniczna jest to „faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.


Elementy faktury VAT


Według art.106e pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:
faktura powinna zawierać następujące elementy:

 • „datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą, którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od
 • daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.”

W 2014 r., podobnie jak w 2013 r., przy wystawianiu faktur na paliwo nie ma obowiązku umieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze.


Terminy wystawiania faktury VAT


Fakturę wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, jedna dla nabywcy, drugą pozostawia sobie podatnik.
Przedsiębiorca ma czas na wystawienie faktury najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał całość bądź część zapłaty.

Jednak nie stosuje się tego terminu dla wszystkich faktur. Występują pewne WYJĄTKI:

 • dla przedsiębiorców świadczących usługi budowlane oraz budowlano-montażowe – w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi,
 • przy dostawie książek drukowanych (za wyjątkiem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych) – w terminie 60 dni od dnia wydania towarów,
 • w przypadku czynności, które polegają na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług) – w terminie 90.dni od dnia wykonania czynności,
 • w przypadku opakowań zwrotnych – wystawia się nie później niż:
  – 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
  – 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

Nie później niż z upływem terminu płatności wystawia się faktury w przypadku:

 • dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • świadczenia usług:
  – telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  – najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  – ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  – stałej obsługi prawnej i biurowej,
  – dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
  z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

 Faktura zaliczkowa


Na mocy art. 106i ust. 2 ustawy o VAT od 1 stycznia 2014 r. w przypadku otrzymania zaliczki lub część zapłaty, podatnik powinien wystawić fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano należność.

Faktur zaliczkowych NIE wystawia się dla:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • świadczenia usług:
  – telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  – najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  – ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  – stałej obsługi prawnej i biurowej,
  – dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
  z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

W świetle ustawy o VAT faktura zaliczkowa powinna zawierać następujące elementy:

 • „datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od
 • daty wystawienia faktury;
 • otrzymaną kwotę zapłaty;
 • kwotę podatku wyliczoną według wzoru:

ZB x SP

KP = 

────────

100 + SP

gdzie:

KP

oznacza kwotę podatku,

ZB

oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty,

SP

oznacza stawkę podatku;
 • dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.”

Faktura korygująca


Z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT czytamy, że fakturę korygującą wystawia się w przypadku:

> „udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
> udzielono opustów i obniżek cen,
> dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
> dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
> podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.”

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług faktura korygująca powinna zawierać następujące elementy:

 • „wyrazy “FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz “KOREKTA”;
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 •  dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  – datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, NIP podatnika i nabywcy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
  – nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 • przyczynę korekty;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 • w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.”

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)

 
 
 
 
Live Chat Software