Jeszcze o umowach śmieciowych

23 marca 2015

Aktualności

Tak zwane umowy śmieciowe od dłuższego czasu dominują na rynku pracy. Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło nikogo już nie dziwi. Nie dają one pracownikom wiele możliwości, ani też korzyści. Te ostatnie jednak przynoszą pracodawcą, stąd już jakiż czas temu zaczął się znaczący problem dla osób, które poszukiwały zatrudnienia na umowę o pracę, a przede wszystkim zależało im na stabilizacji w postaci stałej pracy na czas nieokreślony. Umowy cywilnoprawne, które wciąż są często zawierane podlegają jednak coraz większym zmianom. Na poczet korzyści, tym razem dla pracowników pojawia się coraz więcej zmian. W niedługim czasie należności finansowe mają być ściągane od tych pracodawców, którzy zatrudniają na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło pomimo, iż spełnione są wszystkie warunki pozwalające na zatrudnienie na umowę o pracę. Zmiany, które wprowadzają kolejne przepisy bądź nowelizacje określonych ustaw, pozwalają w regularnym tempie zmniejszać liczbę zawieranych umów śmieciowych, co ma z jednej strony wpłynąć na większą liczbę osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, czy jednak faktycznie przyniesie to taki efekt trudno jak na razie przewidzieć, bowiem pracodawcy mogą znaleźć inne rozwiązania w tej kwestii.

Pojawia się także pytanie, czy w takim razie nie będą woleli w ogóle zrezygnować z zatrudniania pracownika, niż stawiać na zawarcie umowy o pracę. Kolejne zmiany, które tym razem wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, to odprowadzanie składek ZUS od umów zleceń, wedle nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Ów nowelizacja została przyjęta bez żadnych poprawek co oznacza, że od 1 stycznia 2016 roku ozusowaniu będą podlegały wszystkie umowy zlecenie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei od początku bieżącego roku, obowiązuje oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych. Nowelizacja znosi także dotąd sprytnie stosowane rozwiązania przez pracodawców, którzy chcieli uniknąć ozusowania. Aby nie płacić składek, do tej pory zawierano dwie umowy. Jedną na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka, natomiast drugą na wyższą kwotę, która nie podlegała oskładkowaniu. Obecnie niemożliwe będzie zawieranie dwóch umów, co zniweluje dotąd stosowane rozwiązania mające na celu uniknięcie uiszczania opłat na składki ZUSowskie. Wedle tych zmian, do ZUSu może napłynąć nawet 650mln, z czego około 350mln pochodzić będzie z dochodów członków rad nadzorczych. Obecnie osoby, które pełnią funkcje członków rad nadzorczych, już obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu oraz rentowemu. Korzystne zmiany odnotują także rolnicy. Ci, którzy podejmą zatrudnienie na przykład na umowę o zlecenie, a ich kwota miesięczna nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia, będą mogli kontynuować ubezpieczenie KRUS.

Co do członków rad nadzorczych, ustawodawca tak jak dotychczas, nie wskazał konkretnie o jakie osoby chodzi, które objęte zostaną obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, stąd uznaje się, iż obowiązki te dotyczą członków, którzy spełniają swoje obowiązki w spółkach prawa handlowego, spółdzielniach oraz przedsiębiorstwach handlowych. Nie zalicza się tutaj z kolei członków innych organów o zbliżonych kompetencjach, w tym członków komisji rewizyjnej w spółce z o.o., członków rady osiedla czy też rady fundacji. Obowiązki ubezpieczeń, które dotyczą członków rad nadzorczych, nie mogą być także rozszerzane na członków zarządów. Pełnienie funkcji członka zarządu nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, stąd nie podlegają oni ani ubezpieczeniom społecznym, ani też zdrowotnym. Członek zarządu podlega obowiązkowi ubezpieczenia, jeśli zostanie z nim zawarta umowa, która powoduje powstanie obowiązku ubezpieczeń. Zalicza się tutaj na przykład umowę o pracę, umowę zlecenie, a także kontakt menedżerski. Obowiązek taki istnieje przez cały okres pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Płatnikiem składek z kolei na ubezpieczenia, którymi zostaje objęty członek rady nadzorczej, jest podmiot, w którym ów funkcja jest pełnioną. Za zgłoszenie tej osoby do ubezpieczeń oraz opłacane składek, odpowiedzialny jest płatnik składek.

 
 
 
 
Live Chat Software