Kasa fiskalna w 2015 roku – Dla kogo obowiązek posiadania kasy fiskalnej od 1 stycznia 2015 roku?

13 stycznia 2015

Aktualności

KASA FISKALNA W 2015 ROKU

Od 1 stycznia 2015 r. zwiększyła się liczba podatników, którzy mają obowiązek zastosowania kasy fiskalnej w swojej działalności. Wprowadzone zmiany mają na celu eliminowanie przypadków obniżania obrotów działalności oraz zapobiegać unikaniu opodatkowania.

Czynności objęte obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej mają podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej mają podatnicy (niezależnie od uzyskanego obrotu):

1) zajmujący się dostawą:

 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z odziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,
  zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczący usługi:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

Termin na zastosowanie kasy fiskalnej w działalności

Na zastosowanie się do nowych przepisów jest określony czas. Podatnicy, u których powstał obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej mają na to wyznaczony termin:

 • w przypadku, gdy rozpoczęli działalność do 31 grudnia 2014 r. – do 1 marca 2015 r., jeżeli w 2014 roku nie nastąpiło u nich przekroczenie obrotów w kwocie 20.000 zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,
 • w przypadku, gdy rozpoczęli działalność w 2015 r. – po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie czynności.

Podmioty zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej zwolnione są podmioty zajmujący się (wg załącznika Rozporządzenia Ministra Finansów):

I. Dostawą towarów lub świadczeniem usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi:

 • 1) PKWiU ex 01.6 – Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)
 • 2) PKWiU 35 – Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 3) PKWiU 36 – Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
 • 4) PKWiU 37 – Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych
 • 5) PKWiU 38.11.1 – Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
 • 6) PKWiU 38.11.2 – Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
 • 7) PKWiU 38.11.6 – Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
 • 8) PKWiU 38.12.1 – Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
 • 9) PKWiU 38.12.30.0 – Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
 • 10) PKWiU 38.21.10.0 – Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
 • 11) PKWiU 38.22.19.0 – Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
 • 12) PKWiU ex 38.22.2 – Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)
 • 13) PKWiU 39 – Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
 • 14) PKWiU ex 49.31.10.0 – Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski – dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
 • 15) PKWiU ex 49.31.2 – Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
  – dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
 • 16) PKWiU ex 49.39.1 – Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany
  – dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
 • 17) PKWiU 49.39.35.0 – Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
 • 18) PKWiU ex 53 – Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie
 • 19) PKWiU ex 55.10.10.0 – Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe
  – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci
 • 20) PKWiU ex 55.20.19.0 – Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
  – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci
 • 21) PKWiU ex 55.90.1 – Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem
  z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0
  – dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania
  pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)
 • 22) bez względu na symbol PKWiU – Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a
  ustawy
 • 23) bez względu na symbol PKWiU – Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w pkt. 22
 • 24) bez względu na symbol PKWiU – Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w pkt. 22
 • 25) PKWiU 64–66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
 • 26) PKWiU ex 68.20.1 – Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 27) PKWiU ex 68.3 – Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
 • 28) bez względu na symbol PKWiU – Czynności notarialne
 • 29) PKWiU ex 81 – Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)
 • 30) PKWiU 84 – Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
 • 31) PKWiU ex 85 – Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:
  – usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
  – usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
  – usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)
 • 32) PKWiU ex 91.01.12.0 – Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne
 • 33) PKWiU 94 – Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
 • 34) PKWiU 99 – Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

II. Sprzedażą dotyczącą szczególnych czynności:

 • 35) Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali
 • 36) Dostawa nieruchomości
 • 37) Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)
 • 38) Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
 • 39) Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste
 • 40) Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar
 • 41) Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:
  – w bilonie lub banknotach,
  lub
  – innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła
 • 42) Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych nam pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)
 • 43) Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów
 • 44) Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy
 • 45) Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu
 • 46) Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy
 • 47) Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
 • 48) Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy
 • 49) Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Pozostałe podmioty są zwolnione z obowiązku wprowadzenia kasy fiskalnej w przypadku, gdy:

 • ich obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł,
 • rozpoczęli świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w ciągu roku podatkowego, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;
  Limit dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność20.000/360 x liczba dni, gdzie liczbę dni wylicza się od dnia rozpoczęcia sprzedaży dla osób prywatnych.

Do limitu obrotów nie jest wliczana sprzedaż:

– towarów, które zostały zaliczone do środków trwałych,
– wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji,
nieruchomości,
przy czym, aby można było skorzystać z tego zwolnienia, wyżej wymieniona sprzedaż musi zostać udokumentowana na fakturze.

Zwolnienie to (dot. pozostałych podmiotów) przestaje obowiązywać po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik:

– przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym, w kwocie 20.000 zł,
– rozpoczynający działalność w danym roku podatkowym, przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.

Nowe przepisy mają obowiązywać do 31 grudnia 2016 r.

czytaj więcej:  Jak uzyskać ulgę na zakup kasy fiskalnej?

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544)

 
 
 
 
Live Chat Software