Kiedy kasa fiskalna jest wymagana w firmie

14 października 2014

Aktualności

KIEDY KASA FISKALNA JEST WYMAGANA W FIRMIE?

Kasa fiskalna, dla jednych przedsiębiorców konieczna przy prowadzeniu działalności, dla innych zbędna maszyna. Kiedy jest wymagana w firmie?

Dla których przedsiębiorców posiadanie kasy fiskalnej nie jest obowiązkowe?

Kasa fiskalna jest zbędna dla przedsiębiorców:

 • którzy sprzedają towary lub oferują usługi wyłącznie przedsiębiorstwom, organizacjom oraz organom administracji rządowej i samorządowej,
 • u których opłatę za sprzedaż wysyłkową dokonano w całości na rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem;
 • którzy świadczą usługi:
  „- telekomunikacyjne,
  – finansowe i ubezpieczeniowe
  – związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,
  – związane z gospodarką odpadami,
  – dostarczaniem energii elektrycznej,
  – wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  – związane z obsługą rynku nieruchomości
  – związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)
  – w zakresie edukacji (z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca),
  – usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)”
  (według załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. (poz. 1382)
  których obroty w danym roku podatkowym nie przekroczyły 20.000 zł netto za towary czy usługi na rzecz osób prywatnych (u nowych przedsiębiorców obrót oblicza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności).

Limit dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność: 20.000/360 x liczba dni, gdzie liczbę dni wylicza się od dnia rozpoczęcia sprzedaży dla osób prywatnych


W przypadku, gdy obroty przekroczyły wymagany limit, przedsiębiorca ma czas na wprowadzenie kasy fiskalnej do dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym podatnik przewyższył limit.

Kiedy kasa fiskalna jest konieczna w działalności?

Kasa fiskalna jest obowiązkowa dla przedsiębiorców:
którzy prowadzą sprzedaż osobom fizycznym i rolnikom ryczałtowym, a ich obrót przekroczył limit 20.000 zł netto w danym roku podatkowym

Według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382) obowiązującego od 01.01.2013 do 31.12.2014 r.:

Kasy rejestrującej należy używać od samego początku w działalności zajmującej się:

1. Dostawą:

 • gazu płynnego
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), 
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90), 
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 • płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów;

2. Usługami:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów,,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

Powyższe wyłączenia ze zwolnień nie obowiązują jedynie w przypadku, kiedy podatnik sprzedaje towar lub świadczy usługę własnemu pracownikowi.”

Źródła:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2012 poz. 1382)

 
 
 
 
Live Chat Software