Kiedy przychód uznaje się za firmowy

21 października 2014

Aktualności

KIEDY PRZYCHÓD UZNAJE SIĘ ZA FIRMOWY?

W celu określenia, czy podejmowanie działań służących celom zarobkowym uznaje się za przychód firmowy należy poznać definicję działalności gospodarczej.
Według art. 5a pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą uznaje się „działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.”

Działalność jest wykonywana w sposób zorganizowany, gdy wykonujemy określone czynności w celu osiągnięcia zysku, m.in. zakupuje towary celem ich odsprzedaży, zakłada rachunek bankowy.

Działalność jest wykonywana w sposób ciągły, jeżeli jest rozłożona w czasie, powtarza się i nie ma charakteru przypadkowego. Za sprzedaż ciągłą uznaje się również taką, która wykonywana jest sezonowo, okazyjnie, ale odbywa się przez kilka lat.

Wyjątek stanowi sprzedaż rzeczy używanych przez ponad 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca ich nabycia), która nie może być uznana za działalność gospodarczą, nawet w przypadku, gdy odbywa się ona w sposób zorganizowany i ciągły. Handel taki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego. W razie kontroli skarbowej podatnik będzie musiał udowodnić, że przedmiot transakcji był rzeczą używaną. Powinien zatem przechowywać dokument, który to potwierdza.

UWAGA!

Działalność nie musi przynosić zysków, aby mogła być zakwalifikowana jako działalność gospodarcza i wymagała rejestracji.

Jedną z największych szarych stref jest handel prowadzony przez Internet. Obecnie organy podatkowe coraz częściej kontrolują taką sprzedaż. Właściciele portali aukcyjnych mają obowiązek udostępniać przeprowadzone transakcje fiskusowi nawet 6 lat wstecz. Kontrola może również się pojawić od kontrahenta, który zakupił od nas towar i wrzucił go w koszty swojej działalności.

W przypadku niezarejestrowania transakcji, którą można uznać za działalność gospodarczą, występują pewne sankcje. Według art. 6 ust. 1 Kodeksu wykroczeń „kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”

Co zrobić w przypadku, gdy prowadzona była już sprzedaż bez zakładania działalności?

Należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym, wówczas nie zapłacimy kary. Jest to tzw. zgłoszenie czynnego żalu. Do uiszczenia pozostają jednak należne podatki oraz składki ZUS wraz z odsetkami.

 
 
 
 
Live Chat Software