Kondycja finansowa firmy

O tym, jaka jest kondycja finansowa danej jednostki, świadczy przede wszystkim wynik finansowy jej działalności za pewien okres, który stanowi zwykle dwanaście miesięcy. Na daną wielkość ekonomiczną składają się absolutnie wszystkie wydarzenia finansowe, jakie miały miejsce w tym okresie, niezależnie od tego, czy mowa o kwotach rzędu kilku tysięcy złotych, czy też paru groszy. Mogą to być na przykład zakup materiałów i urządzeń, czy też sprzętu, potrzebnego do sprawnej produkcji, a także zamówienie zamieszczenia reklamy w środkach masowego przekazu. Oczywiście, każdy księgowy doskonale wie, że podstawą do zaewidencjonowania danej operacji gospodarczej w odpowiednich księgach rachunkowych jest dokument, zawierający podstawowe informacje o podmiocie, a zatem jego dokładną nazwę, adres siedziby, a także – co jest niezwykle istotne – Numer Identyfikacji Podatkowej.

By wyliczyć wynik finansowy z działalności przedsiębiorstwa, albo innego podmiotu, w którym odbywają się operacje gospodarcze, należy wziąć pod uwagę zarówno przychody, jak też koszty, które zostały poniesione do ich uzyskania. Ocena jednej z tych kategorii nie ma sensu, ponieważ dopiero ich zetknięcie pokazuje, jaki jest wynik z działalności, a może to być zarówno dochód, jak też strata. Na podstawie tych wielkości można podejmować próby analizy kondycji podmiotu, ale będzie ona dotyczyła tylko badanego okresu, to jest zazwyczaj roku. Jeżeli pragnie się porównać funkcjonowanie jednostki w szerszym ujęciu, również jest to możliwe, ponieważ w tym celu wystarczy wyłącznie zestawić ze sobą wyniki finansowe z kolejnych lat. W ten sposób okaże się, czy podmiot się rozwija, czy też jego sytuacja staje się coraz gorsza, co powinno dawać do myślenia organom, odpowiedzialnym za zarządzanie nim.

Podstawowymi dokumentami, jakie składają się na ocenę danej działalności, to jest tworzącymi sprawozdanie finansowe, są niewątpliwie bilans oraz rachunek zysków i strat. Pierwszy z nich pokazuje ujęcie aktywów i pasywów, to jest przede wszystkim stanu majątku trwałego i obrotowego jednostki, a także zobowiązań, jakie są do uregulowania wobec swoich kontrahentów. Drugi dokument pokazuje natomiast ujęcie przychodów oraz kosztów, ze szczegółowym podziałem, na przykład na ich rodzaje. Tworzenie takich dokumentów na koniec roku, albo innego okresu obrachunkowego jest bezwzględnie konieczne, ponieważ do końca pierwszego kwartału trzeba sporządzić zarówno sprawozdanie finansowe, jak również przekazać do Urzędu Skarbowego CIT-8, w którym ujmowane są wiadomości z rachunku, a przede wszystkim wynik z działalności. Niezależnie od tego, czy będzie to spólka z o.o., czy też spółka cywilna, warto mieć na uwadze korzystanie z profesjonalnych usług księgowych, ponieważ tylko wówczas będzie się miało całkowitą pewność, że wszystko jest prowadzone i wyliczone, jak należy, a chodzi przecież o to, żeby nie było żadnych problemów z fiskusem. Na szczęście, występuje biura, zapewniające działania, prowadzące do prawidłowego wyniku.

 
 
 
 
Live Chat Software