KOSZTY FIRMOWE czyli jak zmniejszyć podatek

26 listopada 2014

Aktualności

Koszty firmowe

Prowadząc własną działalność gospodarczą mamy możliwość obniżenia wysokości podatku płaconego do Urzędu Skarbowego. Podstawę opodatkowania zmniejszają poniesione koszty uzyskania przychodów.

Co to są koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1b, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.”
„Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.”

Jakie warunki muszą spełnić koszty, aby mogły być zaliczone w koszty działalności przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorca może zaliczyć wydatki w koszty działalności przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki:

 • Zostały prawidłowo udokumentowane,
 • Muszą być bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością.Przedsiębiorca powinien umieć wiarygodnie wyjaśnić Urzędowi Skarbowemu, w jaki sposób poniesione wydatki są związane z prowadzoną firmą i służą uzyskaniu przychodów.
 • Nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

  Według ustawy do kosztów uzyskania przychodów NIE zalicza się wydatków na (art. 23 updof):
  -”nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  – nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
  – ulepszenie środków trwałych, które powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.”

  „Wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na czas ich poniesienia ”

Jakie wydatki przedsiębiorca może uznać za koszty firmowe?

Przedsiębiorca może uznać za koszty firmowe tylko te wydatki, które są dokonywane na potrzeby przedsiębiorstwa. Niektóre wydatki, aby mogły wchodzić w koszty uzyskania przychodu działalności, muszą być zarejestrowane na firmę, np.:

> zarejestrowanie firmy pod adresem lokalu, za który chcemy odliczać czynsz,
> zarejestrowanie telefonu, Internetu na firmę.

Poza tym można odliczyć tylko te koszty, które są udokumentowane poprzez wystawienie faktury , rachunku itp. na przedsiębiorstwo.
Przedsiębiorca nie może wliczyć opłat w koszty działalności, które przedsiębiorca ponosi w prywatnym życiu.

Przykładowe koszty firmowe:

 • Artykuły biurowe
 • Urządzenia biurowe
 • Licencje programów
 • Czynsz za wynajem lokalu
 • Amortyzacja własnego mieszkania, jeżeli prowadzi w nim swoją działalność gospodarczą
 • Media, np. energia, gaz, woda
 • Meble biurowe
 • Usługi remontowe
 • Opłaty telekomunikacyjne (telefon i internet)
 • Abonament RTV i ZAIKS
 • Marketing, reklama
 • Rower, motorower, skuter, samochód
 • Koszty napraw oraz utrzymania firmowych pojazdów.
  Czasami wątpliwość przedsiębiorców budzi możliwość odliczania gazu. Opłaty za gaz można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, jeżeli w samochodzie znajduje się instalacja LPG, a w dowodzie rejestracyjnym informacja o tym.
 • Bilet okresowy na komunikację miejską
 • Ubezpieczenia:
  – majątku przedsiębiorstwa,
  – pracowników,
  – lokalu,
  – pojazdów
 • Niedrogie dekoracje do biura
 • Składki ZUS
 • Fundusz Pracy
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • Prowizje bankowe
 • Usługi księgowe, dostęp do aplikacje księgowej
 • Usługi prawnicze
 • Usługi transportowe
 • Usługi kurierskie
 • Wydatki na edukację (związane z prowadzoną działalnością)
 • Fachowa literatura, czasopisma branżowe
 • Narzędzia
 • Środki czystości

W WYPADKU WĄTPLIWOŚCI SŁUŻYMY POMOCĄ!!!!!!!!!!!
ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA!!!!!!!!!

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z poźn. zm.)

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software