Obowiązki podatnika VAT

24 października 2014

Aktualności

OBOWIĄZKI PODATNIKA VAT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatnikami VAT są:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą (producentów, handlowców lub usługodawców oraz osoby wykonujące wolne zawody) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług:
z podatku VAT zwolnieni są podatnicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie kwoty 150.000 zł. Nie wlicza się kwoty podatku.

Podatnik VAT ma obowiązek:

  • złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R,
  • udokumentować sprzedaż,
  • prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów,
  • rozliczać podatek VAT,
  • składać deklarację VAT co miesiąc lub co kwartał.

Rejestracja jako podatnik VAT

W celu zarejestrowania się jako podatnik VAT, przedsiębiorca powinien złożyć wypełniony formularz VAT-R do właściwego Urzędu Skarbowego, ustalonego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz dokonać stosownej opłaty skarbowej.

Dokumentowanie sprzedaży

Podatnik VAT ma obowiązek dokumentowania sprzedaży za pomocą paragonów na kasie fiskalnej i wystawiania faktur. Faktury musi wystawiać zawsze w przypadku zawierania transakcji z inną firmą oraz na życzenie klienta prywatnego.
Zadaniem podatnika VAT jest także ustalanie odpowiednich stawek podatku VAT przy sprzedaży oraz zamieszczanie ich na paragonach i fakturach.

Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT:
podatnicy VAT mają obowiązek prowadzić pełną ewidencję sprzedaży i kosztów, która powinna zawierać:

– dane konieczne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,

– kwotę podatku naliczonego,

– wysokość podatku należnego,

– kwoty podatku należnego,

– kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,

oraz pozostałe dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT.

Ewidencja powinna być prowadzona w sposób bezbłędny i rzetelny.

Rozliczanie podatku VAT i składanie deklaracja VAT

Podstawowym obowiązkiem podatnika VAT jest rozliczanie podatku VAT w deklaracji podatkowej. Deklarację należy składać za miesiąc poprzedni do 25. dnia każdego miesiąca lub kwartału i ewentualnie dokonać opłaty podatkowej, jeżeli wynika to z deklaracji.

Podatnicy rozliczający się podatku:
– za okres jednego miesiąca, składają deklarację VAT-7,
– za okresy kwartalne, składają deklarację VAT-7K.

Nawet, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatnik VAT nie dokonał żadnych czynności podlegających opodatkowaniu, również składa deklarację rozliczeniową VAT, tzw. „deklarację zerową”.

Opłatę podatkową uiszcza się w przypadku, gdy podatek naliczony jest niższy niż podatek należny. W przeciwnym razie, gdy jest wyższy, różnica jest zwracana podatnikowi lub przechodzi na miesiąc następny.

 
 
 
 
Live Chat Software