Obsługa księgowa na najwyższym poziomie

Niezależnie od branży, w jakie działa dany podmiot gospodarczy, musi mieć on zapewnioną obsługę księgową na najwyższym poziomie, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, gdy wynik finansowy danej firmy będzie odbiegał od rzeczywistości. Wystarczy nie uwzględnić na odpowiednim koncie jednej lub kilku operacji gospodarczej i wówczas dochodzi do rozbieżności, jakie nie mogą zaistnieć z racji na obowiązek przekazania do Urzędu Skarbowego CIT-8 za dany okres, którym zazwyczaj jest rok kalendarzowy, a w którym to dokumencie muszą znajdować się wyłącznie poprawne wyliczenia. W przypadku zauważenia jakiegoś błędu osobiście, albo przez organ fiskalny, czy też inny, należy złożyć korektę wcześniej przekazanego zeznania w swoim Urzędzie Skarbowym.
Jeżeli chodzi o sposób zapewnienia obsługi księgowej w przedsiębiorstwie, można zatrudnić specjalistę os rachunkowości, ale być może tańszym dla danego podmiotu okaże się inne rozwiązanie. W grę wchodzi bowiem również skorzystanie z usług, świadczonych przez biuro rachunkowe, które będzie zajmowało się księgowaniem poszczególnych wydarzeń o charakterze finansowym. Jeżeli postawi się na najlepszy podmiot w tym zakresie, właściciele firmy będą mogli być całkowicie pewni, że pod względem rachunkowym wszystko będzie zapięte na ostatni guzik, to jest w sporządzanych papierach będzie się wszystko zgadzało.
To, jaka jest kondycja danej firmy, pokazują różne wielkości ekonomiczne. Przede wszystkim jest to wynik finansowy, jednak należy zwracać też uwagę na koszty, występujące w danej jednostce. Rodzajowy podział kosztów jest jednym z najpopularniejszych, a pokazuje on dobitnie, na co pieniądze przedsiębiorstwa są wydawane przede wszystkim. W układzie rodzajowym kosztów mamy takie pozycje jak amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty oraz koszty pozostałe. Znawca tematyki rachunkowej jest od tego, żeby poprawnie zapisywał operacje gospodarcze na powyższych kontach, a dzieję się to w ujęciu analitycznym do syntetyki, jaką jest konto główne, na którym zapisuje się wszelkie koszty działalności administracyjnej.
Z pojęciem, o którym mowa, mamy do czynienia również przy wyliczaniu pensji dla pracowników, ponieważ wówczas należy uwzględniać koszty uzyskania przychodu, które wynoszą 111,25 złotych miesięcznie – w przypadku umowy o pracę, zawartą z osobą, która zamieszkuje w tym samym miejscu, gdzie pracuje. Obliczanie wynagrodzeń netto, czyli tak zwanych „na rękę” jest bardzo ważnym zadaniem, przed którym staje księgowy w firmie.
Ważną wielkością ekonomiczną, czy też rachunkową, jest dochód, to jest dodatni wynik finansowy. Jest on wyliczany na podstawie zestawienia wszystkich wielkości, jakie stanowią przychód z kosztami jego uzyskania. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku finansowego należy mieć na uwadze obowiązek odprowadzania podatku do fiskusa – o ile nie wystąpią rozmaite zwolnienia, jakie mogą przysługiwać podmiotom gospodarczym.

Działalność w stowarzyszeniu łączy pasjonatów, którzy mają wspólny cel. Może to być na przykład prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, ośrodka dla bezdomnych, czy też organizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Forma działalności może przybierać rozmaite formy, ponieważ wyróżniamy zarówno stowarzyszenia zwykłe, to jest rejestrowane w Starostwie Powiatowym, a także ewidencjonowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do wyboru dla stowarzyszeń są również formy prosperowania, jeżeli chodzi o odpłatność z tytułu działalności na rzecz obywateli. Dotyczy to organizacji pożytku publicznego, którą każde stowarzyszenie może, choć nie musi być. Wówczas występuje nieodpłatna lub odpłatna forma prosperowania, a poza tym stowarzyszenie może jeszcze prowadzić działalność gospodarczą.
Każde stowarzyszenie musi zajmować się księgowością, ponieważ dochodzi w nim do przepływu środków pieniężnych – zarówno w formie gotówkowej, jak też przelewem. Są to między innymi składki członkowskie, które regulują osoby angażujące się w życie organizacji pozarządowej. Te pieniądze wydawane są na bieżącą działalność, to jest na przykład zakup papieru do drukarki, artykułów spożywczych na spotkanie zarządu, jak też na działalność statutową, jaką może być chociażby organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenia mogą powierzać wszelkie kwestie księgowe, jakie ich dotyczą, także biuru rachunkowemu. Pociąga to wprawdzie konsekwencje finansowe, jednak ma się wtedy pewność, że wszystko zostanie przeprowadzone w sposób należyty. Z pewnością zadań dla takiego biura nie zabraknie, gdy w siedzibie stowarzyszenia będzie zatrudniony pracownik, który nie będzie zajmował się księgowością, tylko na przykład przygotowaniem projektów, umożliwiających pozyskanie środków finansowych na realizację planowanych przedsięwzięć.
W zakresie usług oferowanych przez biura księgowe, jest doradztwo podatkowe które na pewno przyda się stowarzyszeniu, w związku z koniecznością złożenia takich dokumentów, jak wypełnionych PIT-4R, PIT-11 oraz CIT-8. Na dopełnienie każdego z obowiązków jest oczywiście określony termin, który mija na początku roku. Występujące w stowarzyszeniu koszty księgowy podzieli na różne rodzaje, w zależności od ich charakteru. W przypadku dodatniego wyniku finansowego, jakim jest dochód na koniec danego roku obrachunkowego, istnieje konieczność zapłacenia podatku, chyba że osiągało się darowizny, które mogą doprowadzić do zwolnienia stowarzyszenia z takiego obowiązku fiskalnego.
Do zadań biura do spraw rachunkowych będzie należało między innymi sporządzenia takich dokumentów, jak bilans oraz rachunek zysków i strat stowarzyszenia. To na bazie tych rozliczeń, widoczna jest kondycja każdej organizacja. Na uwagę zasługuje oczywiście fakt, że zadaniem stowarzyszenia nie jest osiągnięcie zysku, tylko działalność na rzecz ludzi, którzy oczekują wsparcia, albo całych społeczności. Księgowanie jest tylko dodatkiem do pracy, jednak musi być ono zrealizowane dla prawidłowego funkcjonowania organizacji.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software