Ocena działalności gospodarczej

Działalność podmiotu gospodarczego oceniana jest przede wszystkim na podstawie wyniku finansowego, jaki jest uzyskany za rok obrachunkowy. Oczywiście, liczy się również wielkość sprzedaży, albo ilość świadczonych usług, ale należy mieć na uwadze koszty, które też występują i zmniejszają zarobek danego przedsiębiorstwa. Je dzielimy przede wszystkim na zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia i inne koszty dotyczące zatrudnienia, usługi obce, a także pozostałe, czyli związane na przykład z reklamą danej firmy. Jest to tak zwane rodzajowe ujęcie kosztów. W różnego rodzaju stowarzyszeniach, podział dotyczy wcześniej wspomnianych, zaliczanych w sumie, a zatem syntetycznie, do administracyjnych, a także statutowych, które obejmują zadania, wynikające z celu istnienia konkretnej organizacji. Na koniec okresu sprawozdawczego powstaje dochód, czyli zysk, albo strata. Wszystko zależy od tego, czy całkowity przychód jest wyższy, czy też niższy od kosztów jego uzyskania. W sytuacji, kiedy jest on większy, trzeba mieć na uwadze odprowadzenie podatku od osób prawnych, chyba że występują wpływy, jakie byłyby zwolnione z takiego podatkowania.

Jednym z głównym zadań księgowych jest – jak już wcześniej wspomniano – podanie danych, które były zgodne z rzeczywistością na koniec okresu obrachunkowego, a one będą potrzebne do sporządzenia sprawozdania finansowego. Składają się na nie bilans, rachunek zysków i strat, a także informacja dodatkowa. W pierwszym z dokumentów pokazuje się zarówno stan aktywów, jak i pasywów, a więc z jednej strony wielkość posiadanego majątku trwałego i obrotowego, jak również należności od odbiorców. Pasywami są natomiast różne zobowiązania wobec dostawców, a także utworzone kapitały. Stan środków trwałych musi być ewidencjonowany w stosownym dokumencie, podobnie zresztą jak wpływy do kasy oraz czynione z niej wydatki. Jeżeli chodzi o środki finansowe, które obracane są bezgotówkowo, wówczas niezbędne jest posiadanie rachunku bankowego, a księgowanie poszczególnych operacji gospodarczych następuje w oparciu o wyciągi. W rachunku wyników poza podanymi wcześniej rodzajami kosztów, a także przychodami, ujmuje się między innymi obciążenia i wpływy o charakterze finansowym, albo nadzwyczajnym, a zatem na przykład odsetki z lokat lub kredytów, jak również niespodziewane wpływy, o których nie można było mieć pojęcia przed rozpoczęciem danego okresu obrachunkowego, objętym sprawozdaniem.

Informacja dodatkowa to dokument, gdzie szczegółowo opisuje się między innymi liczbę zatrudnianych pracownik. Trafi on do Urzędu Skarbowego, w którym będzie można dzięki niemu sprawdzić, czy kwota zaliczek na podatek dochodowy zgadza się z danymi z tej informacji właśnie. We wszelkiego rodzaju dokumentach rozliczający ubiegły rok powinna podpisać się osoba, odpowiedzialna za ich sporządzenie, jak również przedstawiciele organu zarządzającego konkretnym podmiotem. Termin na przygotowanie wyżej wspomnianych sprawozdań mija zwykle ostatniego dnia pierwszego kwartału.

 
 
 
 
Live Chat Software