ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU CZ. 2 – Odpowiedzialność karna

3 grudnia 2014

Aktualności


Odpowiedzialność karna


W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członkowie zarządu ponoszą największa i najbardziej surową odpowiedzialność za swoje czyny. Ich odpowiedzialność karna została określona w tytule V „Przepisy karne” Kodeksu spółek handlowych. Określają one, iż:

1) W sytuacji, gdy członek zarządu nie zgłosił wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo że powstały warunki, które uzasadniają według przepisów upadłość spółki,
prawo przewiduje karę grzywny oraz ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku czasu (art. 586 k.s.h.);

2) Jeżeli podczas wykonywaniu obowiązków zawartych w tytule III i IV* Kodeksu spółek handlowych zostaną ogłoszone nieprawidłowe dane bądź informacje te zostaną przedstawione organom spółki, władzom państwowym albo osobie powołanej do rewizji,
osobie odpowiedzialnej za to, grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.
Gdy sprawca działał nieumyślnie, podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku czasu (art. 587 k.s.h.);

3) Członek zarządu dopuszczając do nabycia przez spółkę handlową własnych udziałów lub akcji albo do brania ich pod zastaw,
podlega karze grzywny oraz ograniczenia lub pozbawienia wolności do pół roku (art. 588 k.s.h.);

4) W przypadku, kiedy członek zarządu dopuści do wydania dokumentów akcji, które są:
– niedostatecznie opłacone,
– przed zarejestrowaniem spółki,
– przed zarejestrowaniem podwyższenia (gdy podwyższany jest kapitał zakładowy),
prawo przewiduje karę grzywny oraz ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku czasu (art. 592 k.s.h.);

Wszystkie wymienione wyżej sytuacje należą do właściwości sądów rejonowych (art. 593 k.s.h.).

* tytuł III k.s.h. określa obowiązki związane z funkcjonowaniem spółki z o.o.,
   tytuł IV k.s.h. dotyczy kwestii łączenia, podziału oraz przekształcenia spółek

W ustawie o rachunkowości również została określona odpowiedzialność karna w spółce z o.o.:

 • Jeżeli osoba sprawująca funkcję członka zarządu dopuści do (art. 77 uor):
  „1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,
  2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych,
  podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”
 • W przypadku, gdy członek zarządu wbrew przepisom ustawy (art. 79 uor):
  „1) nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
  2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków,
  3) nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,
  4) nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym,
  5) nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68,
  6) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 76a ust. 3,
  7) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 76h ust. 1,
  podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Gdy członek zarządu spółki z o.o. wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd (art. 594 § 1 pkt 1-6 k.s.h.):

 • nie złożył listy wspólników do KRS,
 • nie prowadzi księgi udziałów zgodnie z przepisami art. 188 § 1** albo nie prowadzi księgi akcyjnej zgodnie z przepisami art. 341 § 1***,
 • nie zwołuje zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia,
 • odmawia udzielenia wyjaśnień osobie powołanej do rewizji bądź nie dopuszcza jej do pełnienia obowiązków,
 • nie przedstawia wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów sądu rejestrowemu,
 • nie ogłasza wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w KRS zgodnie z przepisem art. 312 § 7, który mówi iż: „wzmianka o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym powinna być ogłoszona przez spółkę przed dniem jej zarejestrowania”

– podlega karze grzywny do 5.000 zł.

** zgodnie z art. 188 § 1k.s.h.: „Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów”

*** według art. 341 § 1 k.s.h.: „Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.”


Źródła:
1. Król-Gajewska M., Wykrzykowska A.: „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zagadnienia praktyczne.”, Difin, Warszawa 2010
2. Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)

 
 
 
 
Live Chat Software