ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU CZ. 3 – Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

8 grudnia 2014

Aktualności


  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej


Członek zarządu może zostać pozbawiony przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia swojej funkcji w spółce z o.o. na okres od 3 do 10 lat, jeżeli ze swojej winy:

  • nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 2 tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości, będąc do tego zobowiązanym z mocy ustawy

albo

  • po ogłoszeniu upadłości nie wydał lub nie wskazał majątku, ksiąg handlowych, korespondencji bądź innych dokumentów upadłego, do których był zobowiązany z mocy ustawy

albo

  • po ogłoszeniu upadłości ukrywał, niszczył lub obciążał majątek, który wchodził w skład masy upadłości

albo

  • jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonał innych obowiązków spoczywających na nim z mocy ustawy bądź orzeczenia sądu lub sędziego-komisarza

albo

  • w inny sposób utrudniał postępowanie,

jak stanowi art. 373 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego.

Według art. 373 ust. 2:
Przy orzekaniu zakazu, o którym napisano powyżej, sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowania działań, głównie obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.

„Sąd może odstąpić od orzekania zakazu, jeśli sąd upadłościowy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości na postawie art. 12 i zezwolił na wszczęcie postępowania naprawczego.”

Na mocy art. 373 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego:
sąd może orzec wobec członka zarządu pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnionej przez niego funkcji na okres od 3 do 10 lat, jeżeli:

  • co najmniej raz ogłoszono upadłość spółki, z umorzeniem jej udziałów po zakończeniu postępowania upadłościowego,
  • ogłoszono upadłość spółki nie później niż 5 lat przed kolejnym ogłoszeniem upadłości.

Na podstawie art. 374 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego:
Sąd może również orzec zakaz prowadzenia działalności wobec członka zarządu, w przypadku, gdy niewypłacalność dłużnika jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa.

W wyżej wymienionych sprawach orzeka sąd upadłościowy. „Jeżeli postępowania upadłościowego nie wszczęto albo oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe, orzeka sąd właściwy do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości” (art. 375 ust. 1, 2 Prawa upadłościowego i naprawczego).

Postępowanie zostaje wszczęte wyłącznie na wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy, jak również Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Po przeprowadzeniu rozprawy, sąd wydaje postanowienie. „Od postanowienia sądu drugiej instancji przysługuje skarga kasacyjna. Odpis prawomocnego postanowienia sąd przesyła do Krajowego Rejestru Sądowego.” (art. 376 ust. 1-4 Prawa upadłościowego i naprawczego).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535)

 
 
 
 
Live Chat Software