CHARAKTER PRAWNY SPÓŁKI I OSOBOWOŚĆ PRAWNA CZ. 1-Odpowiedzialność spółki i wspólników, Powstanie sp. z o.o.

5 listopada 2014

Aktualności


Odpowiedzialność spółki i wspólników


Odpowiedzialność spółki z o.o. w organizacji

Przed wpisaniem do rejestru przedsiębiorców, spółka funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Zgodnie z art. 13 § 1. kodeksu spółek handlowych „za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.”

Odpowiedzialność sp. z o.o.

Po dokonaniu wpisu do KRS, spółka osiąga pełną osobowość prawną, co oznacza, że jest odrębnym podmiotem prawa. Wówczas za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem i w tym zakresie bez ograniczeń.

Odpowiedzialność wspólników

Zasadą jest, że za zobowiązania spółki z o.o. wspólnicy nie odpowiadają. Ryzykują jedynie wartość wniesionych wkładów.

Jednak występują pewne wyjątki, w których wspólnicy ponoszą odpowiedzialność. Są to następujące sytuacje:

za zobowiązania podatkowe wspólnicy odpowiadają osobiście, całym swoim majątkiem do wysokości ich udziału w zyskach,

gdy spółka nie posiada jeszcze osobowości prawnej i funkcjonuje jako spółka z o.o. w organizacji, wspólnicy działający w jej imieniu, odpowiadają za zobowiązania w sposób solidarny. Ograniczeniem odpowiedzialności wspólników jest wartość zadeklarowanych przez nich wkładów na kapitał zakładowy,

gdy wspólnik wyrządził spółce szkodę w trakcie jej tworzenia z własnej winy, obowiązany jest do jej naprawienia (art. 292 k.s.h.),

„jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość” (art. 175 § 1. k.s.h.).

Dodatkowo wspólnicy pełniący także funkcję członka zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki w sytuacji, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna (art. 299 § 1. k.s.h.).

Od tej odpowiedzialności członek zarządu może się uwolnić w przypadku, kiedy:

wykaże, iż we właściwym czasie został zgłoszony wniosek o upadłości
albo
zostało wszczęte postępowanie układowe
albo
niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości i niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy
albo
wierzyciel nie poniósł szkody, pomimo, że nie zgłoszono wniosku i nie wszczęto postępowania układowego (art. 299 § 2. k.s.h.).


Powstanie spółki z o.o.


Na podstawie art. 151 kodeksu spółek handlowych:

„Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w prawie każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie może powołać inna jednoosobowa spółka z o.o.

Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy spółki nie może być niższy niż 5000 zł. Dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej. Wartość nominalna jednego udziału musi wynosić co najmniej 50 złotych. Nie jest dozwolone obejmowanie udziałów poniżej wartości nominalnej. Natomiast w przypadku, gdy udział jest nabywany po cenie przewyższającej wartość nominalną, to nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Co jest niezbędne do powstania spółki?

Do powstania spółki niezbędne jest:

  • sporządzenie umowy,
  • wniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
  • powołanie zarządu spółki,
  • ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w przypadku, gdy ustawa lub umowa spółki tego wymaga,
  • wpis do rejestru przedsiębiorców.

Po podpisaniu umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Następnie spółka ma czas do 6 miesięcy na wpis do KRS. Jeżeli tak się nie stanie, po tym terminie umowa spółki zostaje rozwiązana. Po wpisie do rejestru przedsiębiorców, zostaje utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tą chwilą uzyskuje osobowość prawną i staje się podmiotem praw i obowiązków.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

 
 
 
 
Live Chat Software