Odwrócony VAT. Nowe towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia od 2015 roku

6 lutego 2015

Aktualności

Nowelizacja ustawy o VAT w 2015 roku przewiduje zwiększenie liczby towarów (wykazanych w załączniku 11 ustawy o VAT) objętych odwrotnym obciążeniem. Nowe przepisy prawdopodobnie wejdą w życie od kwietnia 2015 roku.

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na tym, podatek VAT od transakcji rozlicza nabywca, a nie sprzedawca, tak jak to jest w standardowych transakcjach. Towar sprzedawany jest po cenie netto. Stosując zasadę odwrotnego obciążenia, sprzedawca nie wykazuje na fakturze kwoty podatku VAT.

UWAGA!

Na fakturze powinna jednak znaleźć się adnotacja „odwrotne obciążenie” w celu poinformowaniu nabywcy o konieczności rozliczenia przez niego podatku VAT.

WAŻNE!

Obowiązuje dzienny limit sprzedaży towarów objętych zasadą odwrotnego obciążenia na rzecz czynnego podatnika VAT 20.000 zł netto.

W 2015 roku katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem (wykazanych w załączniku 11 ustawy o VAT oraz w tabeli poniżej) ma zostać powiększona o następujące rodzaje towarów:

  • telefony komórkowe, smartfony, laptopy, notebooki, tablety, konsole do kier
  • blachy zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0 „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,
  • dostawy złota inwestycyjnego, w sytuacji, gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania.

Dodatkowo w 2015 r. przedsiębiorcy będą mieć obowiązek sporządzenia informacji podsumowującej do transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT. Sprzedawca powinien złożyć deklarację wraz z informacją podsumowującą w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, którego dotyczy okres rozliczeniowy.

Towary objęte do tej pory odwrotnym obciążeniem ujęte zostały w poniższej tabeli. Muszą jednak zostać spełnione następujące warunki:

  • nabywcą jest podatnik, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna niemające osobowości prawnej lub osoba fizyczna, wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą,
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem od podatku, określonym w art. 43 ust. 1 pkt 2, (zwolnienie to obejmuje dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego).

Tabela. Towary objęte do tej pory odwrotnym obciążeniem (wg załącznika 11 ustawy o VAT)

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

2

3

1

24.10.12.0 Żelazostopy

2

24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali

3

24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

4

24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

5

24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

6

24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

7

24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

8

24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

9

24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

10

24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

11

24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej

12

24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

13

24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

14

24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

15

24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

16

24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

17

24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

18

24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej

19

24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

20

24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane

21

24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej

22

24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

23

24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

24

24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi

25

24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów

26

24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów

27

24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów

28

ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

29

38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

30

38.11.51.0 Odpady szklane

31

38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury

32

38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe

33

38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych

34

38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

35

38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal

36

38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

37

38.32.2 Surowce wtórne metalowe

38

38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła

39

38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury

40

38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

41

38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)

 
 
 
 
Live Chat Software