SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SP. Z O.O.) Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.?

30 września 2014

Aktualności

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SP. Z O.O.)


DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O.?


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą organizacyjno-prawną prowadzenia działalności. Istnieje wiele powodów, aby wybór padł właśnie na nią. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze z nich:

 • Główną zaletą tej formy prowadzenia działalności jest fakt, iż za zobowiązania spółki, wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości wniesionych wkładów. Ich prywatny majątek jest bezpieczny. Nie dotyczy to jednak opłat za składki ZUS i podatków;
 • Udziały w spółce z o.o. są dziedziczne i zbywalne. Jeżeli wspólnik nie jest już zainteresowany prowadzeniem działalności w tej formie, może sprzedać wkłady i wyjść ze spółki;
 • Wkłady wspólników mogą być wnoszone w postaci pieniężnej lub niepieniężnej (aport). W przypadku rejestracji przez internet, wkłady w postaci aportu na początku nie są możliwe, lecz później, przy podwyższaniu kapitału zakładowego spółki;
 • Możliwość pozyskania kapitału poprzez pozyskanie nowego wspólnika;
 • Możliwość założenia spółki elektronicznie w trybie S24, co ma swoje zalety:
  + ułatwiona procedura zakładania spółki. Rejestracja elektroniczna nie wymaga konsultacji prawnej,
  + krótszy czas zakładania spółki,
  + nie ma konieczności sporządzania umowy w formie aktu notarialnego;
 • Spółka posiada osobowość prawną, czyli to spółka odpowiada za jej zobowiązania;
 • Możliwość prowadzenia w formie spółki z o.o. prawie wszystkich rodzajów działalności;
 • Możliwość prowadzenia spółki przez jedną osobę;
 • Możliwość prowadzenia działalności w tej formie na większą skalę;
 • Możliwość założenia spółki z o.o. w Polsce przez obcokrajowców;
 • Niski minimalny kapitał zakładowy spółki w wysokości 5.000 zł;
 • Forma działalności, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest lepiej postrzegana przez kontrahentów;
 • Brak ZUSu przy spełnieniu określonych warunków.

Jak uniknąć płacenia składek ZUS?

Jeżeli chcemy prowadzić spółkę z o.o. samodzielnie, jesteśmy zobowiązani zgłosić się do ubezpieczeń jako płatnik składek. Wówczas co miesiąc musimy odprowadzać składki do ZUSu. Można jednak tego uniknąć. Wystarczy, że pozyskamy do spółki wspólnika, który może posiadać nawet jeden udział. W takiej sytuacji nie występuje już obowiązek rejestracji w ZUSie jako płatnik składek, ani po naszej stronie, ani po stronie wspólnika.


ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z O.O.


Jeżeli zdecydujemy się założyć spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, musimy dokonać kilku czynności. Sp. z o.o. nie może istnieć bez umowy, dlatego pierwsze co musimy zrobić, to zawrzeć taką umowę. Konieczne również jest wniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. Do funkcjonowania spółki niezbędny jest zarząd, więc należy go powołać. Poza tym należy ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną w przypadku, gdy ustawa, bądź umowa spółki tego wymaga. Ostatnim wymogiem, aby spółka mogła powstać, jest wpis do rejestru.

Umowa spółki

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta na dwa sposoby:

 • spisana w formie aktu notarialnego,
 • umowa według wzorca Ministerstwa Finansów, wygenerowana podczas rejestracji firmy przez internet w trybie S24. Przy zawieraniu umowy w ten sposób notariusz nie jest potrzebny.

I. sposób:

Po zawarciu umowy spółki sp. z o.o. i podpisaniu jej przez notariusza, powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Następnie należy zgłosić działalność do Krajowego Rejestru Sądowego. Do sądu rejestrowego składamy oryginały wymaganych dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, potwierdzone notarialnie.

Formularze, które składamy do KRS:

 • KRS-W3 (wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców) wraz z odpowiednimi załącznikami.
  Poza tym do wniosku należy dołączyć:
  – umowę spółki w formie aktu notarialnego w dwóch egzemplarzach,
  – oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości pokryte,
  – poświadczone urzędowo wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki, tj. członków zarządu oraz prokurentów,
  – listę wspólników podpisaną przez wszystkich członków zarządu,
  – imiona i nazwiska członków zarządu,
  – dowód dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wniosek MSiG-M1).
 • RG-1- wniosek o wpis do rejestru REGON,
 • NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne,
 • ZUS-ZPA – zgłoszenie firmy jako płatnika składek.

KRS przekazuje właściwe wnioski do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to tzw. procedura „jednego okienka”.
Jednak, jeśli chcemy przyspieszyć procedurę rejestracji spółki, składamy takie same druki, jakie wcześniej były złożone do KRS, tzn.: RG-1 do Głównego Urzędu Statystycznego oraz NIP-2 do Urzędu Skarbowego. Dzięki temu szybciej zostanie przydzielony firmie numery REGON i NIP.
Jeżeli tak uczynimy, do GUS i US należy udać się ponownie po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców w celu aktualizacji danych. Jest to konieczne ze względu na to, iż numery REGON i NIP zostały nadane spółce z o.o. w organizacji, a przestanie nią być z chwilą wpisu do KRS.
Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną. Po rejestracji działalności należy założyć firmowy rachunek bankowy oraz poinformować o tym Urząd Skarbowy poprzez złożenie druku NIP-2. W przypadku, gdy spółka będzie rozliczać się z VAT, zarząd spółki powinien złożyć wniosek o rejestrację jako podatnik VAT na formularzu VAT-R do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do 7 dni przed dokonaniem pierwszej transakcji VAT. Należy także ustalić, kto będzie prowadzić księgowość spółki i poinformować o tym Urząd Skarbowy.

2. sposób:

Od 1 stycznia 2012 r. istnieje możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet, tzw. S24. Sposób ten jest szybszy niż tradycyjny.

Jak tego dokonać?

Wchodzimy na stronę https://ems.ms.gov.pl i zakładamy konto w systemie teleinformatycznym. Uzupełniamy dane. W systemie zostaną wygenerowane dokumenty: umowa spółki, lista wspólników oraz wnioski do KRS, które musimy zaopatrzyć podpisem elektronicznym. Po zarejestrowaniu spółki wspólnicy mogą wnosić wkłady, tylko i wyłącznie w formie pieniężnej. W ciągu 7 dniu od wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców, zarząd spółki musi dostarczyć do KRSu wzory podpisów członków zarządu poświadczone notarialnie.

Kolejnym obowiązkiem zarządu spółki jest dostarczenie wypełnionych formularzy:

 • RG-1-do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • NIP-2 do Urzędu Skarbowego,
 • VAT-R (w przypadku podatników VAT) do Urzędu Skarbowego,
 • ZUS-ZPA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Po otrzymaniu numeru REGON i numeru NIP zarząd spółki zgłasza je do KRS.

Źródła:

1) http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/rejestracja;spolki;z;o;o;krok;po;kroku,60,1,1217084.html

2) http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/5794/jak_zalozyc_spolke_z_o_o__w_24_godziny

 
 
 
 
Live Chat Software