Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w naszym kraju co prawda spada, jednak największy poziom osób bez zatrudnienia dotyczy młodych ludzi, którzy z tego powodu przeżywają frustracje. Często pierwszą w życiu formą podjęcia pracy zarobkowej jest zatrudnienie na tak zwanej umowie śmieciowej, to znaczy na zleceniu lub umowie o dzieło. Na starcie zarobki nie bywają duże, ale ważne jest wykonywanie obowiązków zarobkowych i udowodnienie, że pracownik jest wart znacznie więcej dla danego pracodawcy. Wysokość pensji zależy między innymi od wykształcenia, jakie zdobył młody człowiek, a nigdy nie jest za późno na jego poprawienie. W sytuacji kiedy, jest to jedyna możliwość, nie ma wątpliwości, że podjęcie pracy na umowie zlecenie lub o dzieło jest dobrym pomysłem, ponieważ zawsze jest to lepsze od siedzenia w domu i narzekania na to, że nikt się nie zna na naszych umiejętnościach lub talentach.
Jeżeli chodzi o umowy śmieciowe, są one proste do zaksięgowania w danym miejscu pracy, a odbywa się to na podstawie rachunku przedstawionego przez zleceniobiorcę, albo wykonawcę dzieła, jak również wystarczające może być oświadczenie o wykonaniu danych czynność, zgodnie z podpisaną umową. Przede wszystkim z punktu widzenia rachunkowości mamy tutaj do czynienia z powstaniem kosztu, ale również zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i wobec Urzędu Skarbowego. Jeżeli chodzi o zlecenie, są również zobowiązania publiczno-prawne, a zatem wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – których nigdy nie będzie przy realizacji dzieła. O tym wszystkim doskonale wie biuro rachunkowe, które zapewnia każdemu zainteresowanemu podmiotowi księgowość w Opolu, ale również jest ono otwarte na potrzeby spółek i organizacji o innym charakterze z innych miejscowości. Dzięki temu, że biuro działa już od wielu lat na rynku, śmiało się może pokusić o stwierdzenie, że jest dobre w tym, co robi. Zadowoleni klienci chwalą je wszędzie, gdzie jest to możliwe, w związku z czym biuro nie musi korzystać z płatnej formy reklamy w środkach masowego przekazu.
Wiele osób nie musi korzystać z tak zwanych śmieciówek, natomiast są zatrudnione na etacie. Podstawą do wyliczenia wszelkich wielkości, jakie wynikają z umowy o pracę jest lista płac. To w tym dokumencie wychodzi się od wynagrodzenia brutto i na jego podstawie obliczane są składki pracodawcy i pracownika na ubezpieczeń społeczne, składka zdrowotna, jak również zaliczka podatek dochodowy. Ostatecznie otrzymywane jest wynagrodzenie netto, a zatem kwota pensji do wypłaty pracownikowi. Zatrudnieni na etacie mogą pracować zarówno w pełnym, jak też niepełnym wymiarze czasu, to jest na pół etatu, a nawet ćwierć etatu. Pełen wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin w miesiącu, 40 godzin tygodniowo oraz 8 godzin dziennie. Jest to oczywiście wzór, który bywa niejednokrotnie zmieniany w wymiarze dnia lub tygodnia, a zależy to od rodzaju wykonywanych obowiązków w miejscu pracy. Gdy postawi się na biuro księgowe z Opola, wszystkie rozliczenia, związane z wynagrodzeniami, ale także innymi kwestiami finansowymi, będą na pewno zapięte na ostatni guzik.

Jednym z podstawowych zadań księgowego, pracującego w podmiocie gospodarczym, jak również w miejscu, które nie jest nastawione na osiągnięcie zysku, okazuje się być umiejętne podzielenie wszystkich wydatków, które całości składają się na koszty. Dopiero jednak ich uszeregowanie w różne pozycje daje możliwość przeprowadzenia analizy, której celem jest sprawdzenie zasadności ponoszenia rozmaitych wydatków przez dany podmiot. Księgowi, zatrudnieni w biurze rachunkowym w Opolu na zlecenie zajmują się finansami w ujęciu całościowym, ale wśród licznych zadań, muszą oni również podzielić poszczególne koszty, które w ujęciu analitycznym do konta syntetycznego pozwalają się dobrze przyjrzeć jednostce pod względem rodzaju wydatków, ponoszonych w czasie jej działalności.
Systematyka kosztów dzieli je na amortyzację, która pokazuje zużywanie się środka trwałego na przestrzeni czasu i może być dokonywana zarówno jednorazowo, jak też możliwe jest dokonywanie odpisów co miesiąc na przykład przez rok. Następnym rodzajem kosztu w ujęciu rodzajowym jest Zużycie materiałów i energii, gdzie zgodnie z nazwą zapisuje się wydatki, ponoszone w związku z zakupem nowych maszyn i urządzeń, ale również nabyciem papieru do drukarki i korzystaniem z prądu oraz gazu, za które to media przychodzą rachunki. Trzeci składnik kosztów rodzajowych to Usługi obce. Na tym koncie jednorazowego zapisu po stronie Winien ujmuje się między innymi wysokość czynszu za najem lokalu, gdzie jest prowadzona działalność, ale również rachunek za telefon i Internet oraz opłaty i prowizje bankowe. Czwartą pozycję zajmują Wynagrodzenia brutto, które są zapisywane na tym koncie analitycznym bez względu na rodzaj zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem umowy. Kolejny rodzaj kosztu to Świadczenia na rzecz pracowników, na których zapisuje się tak zwane składki społeczne pracodawcy, trafiające do ZUS, które są doliczane do wynagrodzenia brutto z tytułu zatrudniania pracownika. Zostały już tylko Podatki i opłaty oraz Pozostałe koszty, gdzie ujmuje się przede wszystkim wydatki reprezentacyjne, a więc na przykład zakup artykułów spożywczych, ale również wiązanek kwiatów, jakie przydają się podczas różnych okoliczności. Taki podział kosztów, ze względu na ich rodzaj obowiązuje w całej polskiej księgowości i do niego oczywiście stosują się pracownicy biura rachunkowego.
W miejscach, gdzie występują środki trwałe, takie jak chociażby samochód w firmie, konieczne jest prowadzenie ich ewidencji, czym również zajmuje się podmiot księgowy. Sposób zdobycia auta może być różny. Przede wszystkim istnieje możliwość jego zakupu, ale w grę wchodzi także leasing. Jest to rodzaj wypożyczenia, w czasie którego podmiot może korzystać z samochodu za opłatą, jednak nie staje się jego właścicielem. Ewidencja dotyczy również wartości niematerialnych i prawnych, a mogą to być przede wszystkim programy, które zostają zastosowane w komputerze. Powinny być one legalne, ponieważ w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo powstania poważnych problemów prawnych.

Raz do roku każde stowarzyszenie musi sporządzić sprawozdanie finansowe, które pokazuje, w jakiej kondycji jest dana organizacja. Jest to zadanie, które powinien wykonać wykwalifikowany księgowy, który bez problemu zapisze wszystkie operacje gospodarcze na właściwych kontach, a następnie będzie mógł przedstawić poszczególne składniki bilansu – zarówno, jeżeli chodzi o aktywa, jak i pasywa. Jeżeli chodzi o elementy aktywów, są to między innymi środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne, jak również należności od odbiorców. Składnikami pasywów są przede wszystkim zobowiązania wobec dostawców, kredyty i kapitały. Po tej stronie bilansu ujmuje się również wynik z działalności, który może być zarówno zyskiem, jak też stratą. W drugim przypadku wynik finansowy ma wartość ujemną, w związku z czym w taki sposób jest zapisywany w bilansie.
Drugim rodzajem dokumentu o charakterze sprawozdawczym, to znaczy takim, który w doskonały sposób pozwala przeprowadzić analizę stanu finansów stowarzyszenia, jest rachunek zysków i strat. W nim wyszczególnia się przychody z działalności, a także koszty ich uzyskania. Rodzajami wpływów, jakie trafiają do stowarzyszenia, a więc przychodów, są przede wszystkim składki, ale także darowizny i dotacje, pochodzące z rozmaitych instytucji. Jeżeli stowarzyszenie jest zapisane w Krajowym Rejestrze Sądowym i składa sprawozdanie na formularzu przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wyznaczonym terminie, wówczas może korzystać z prawa otrzymywania odpisu jednego procenta od podatku dochodowego, który przekazują poszczególne osoby. Jest to kolejny rodzaj przychodu organizacji pozarządowej. Warto jeszcze dodać takie możliwości wpływów do kasy lub na konto bankowe stowarzyszenia, jak zapisy oraz spadki.
Księgowy, prowadzący rachunkowość organizacji społecznej, musi mieć świadomość, że podlega ona również kontrolom, zlecanym między innymi przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca działalności, Krajowego Rejestru Sądowego, jak też wspomnianego ministerstwa. Poza tym, stowarzyszenie może być sprawdzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy, w związku z czym trzeba dokumentację przekazywaną do tych instytucji prowadzić również w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń. Profesjonalne podejście do swoich obowiązków rachunkowych przejawia księgowość z Opola, która w ramach stworzonego biura zapewnia usługi organizacjom pozarządowym – zarówno tym, zarejestrowanym w KRS-ie, jak i stowarzyszeniom zwykłym, które są zaewidencjonowane wyłącznie w Starostwie Powiatowym. Pracownicy biura znają się na swoich obowiązkach jak mało kto, co pokazują każdego dnia, wypełniając swoje obowiązki na rzecz zleceniodawców.
Wiedzą oni chociażby o tym, że w przypadku gdy na koniec okresu obrachunkowego wystąpi dochód, konieczne okazuje się uregulowanie podatku od osób prawnych. Do końca marca każde stowarzyszenie ma obowiązek przedstawienia w Urzędzie Skarbowym CIT/8, z którego to dokumentu wynika wielkość przychodów, jak też kosztów ich uzyskania.

Wynagrodzenia wypłacane w firmach zależą od różnych czynników. Ważna jest na pewność wielkość podmiotu gospodarczego, ale także kwalifikacje pracowników, którzy są zatrudnieniu w danej spółce. Prawo popytu i sprzedaży działa również w przypadku wypłaty pensji, ponieważ każdemu pracodawcy zależy na wypłacaniu jak najmniejszych środków, a pracownik chciałby otrzymać jak najwięcej. Obecnie obserwuje się przechodzenie z rynku pracodawców na model pracobiorcy, co oznacza, że w związku ze spadającym poziomem bezrobocia to pracownik decyduje, gdzie podejmie się realizacji obowiązków zawodowych.
Jest to z całą pewnością dobra wiadomość dla większości osób, ponieważ nie ulega żadnych wątpliwości, że więcej jest pracowników, aniżeli pracodawców. Nowa sytuacja, o której wspomniano powyżej, powoduje stawianie warunków co do wysokości wynagrodzeń przez pracobiorcę. Konkurencja pomiędzy różnego rodzaju podmiotami gospodarczym sprawia, że w przypadku braku akceptacji ze strony pracodawcy dla wielkości pensji, osoba poszukująca zatrudnienia ma gdzie się udać ze swoją ofertą z nadzieją na zdobycie angażu.
Podnoszenie kwalifikacji jest bardzo ważne dla osób, które chcą się rozwijać, ale przede wszystkim liczą na większe zarobki. Odbywanie różnego rodzaju kursów, jak również podejmowanie dodatkowych studiów, jest zatem często spotykane w dzisiejszych czasach. O tym, jaki jest poziom zarobków w danym podmiocie gospodarczym zależy liczba osób, które są w nim zatrudnione – największe wynagrodzenia są wypłacane w wielkich korporacjach, które działają na zasadzie sieci z przedstawicielstwami w różnych miastach. Mniejsze pensje są możliwe do otrzymania natomiast w małych i średnich przedsiębiorstwach, których jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną jest w naszym kraju wciąż zdecydowanie najwięcej.
Niezależnie od wysokości wynagrodzeń, jakie będą występowały w poszczególnych firmach, ich wyliczaniem, jak też księgowaniem, będzie się zajmowało biuro rachunkowe, które posiada w tym zakresie już ogromne doświadczenie. Realizuje bowiem zlecenia na rzecz rozmaitych podmiotów, które twierdzą, że to biuro rachunkowe z Opola jest godne zaufania. Wyliczenie wynagrodzenia do wypłaty nie stanowi problemu dla osób, które są w danym miejscu zatrudnione. Wiedzą one, że wychodząc od pensji brutto, należy odliczyć składki, które są odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także zaliczkę na podatek dochodowy. Przy ustalaniu zarobków, osiąganych przez danego pracownika, ważne są również koszty uzyskania przychodu, które bywają różne w zależności od tego, czy jest on zatrudniony w miejscu zamieszkania, czy w innej miejscowości, do jakiej musi dojechać.
Przedstawiciele biura do spraw księgowych nie boją się żadnych wyzwań. Zawsze są gotowi do podjęcia każdego zamówienia, be względu na to, czy chodzi o rachunkowość, jaka występuje w spólce z o.o., czy też w spółce cywilnej. Za każdym razem dokładają wszelkich starań, aby zleceniodawca był zadowolony z realizacji poszczególnych usług księgowych.

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software