Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Każde biuro rachunkowe musi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadać polisę OC. Obejmuje ona odpowiedzialność cywilną przedsiębiorców prowadzących usługi związane z księgowością opole za wszelkie szkody wyrządzone w ramach świadczenia usług. Dotyczy to zarówno dokumentacji dotyczących deklaracji zus, czy deklaracji podatkowych, jak i wszelkich kosztów, łącznie z kosztami uzyskania przychodu, czy też bilansem firmy. Należy jednak pamiętać o tym, że za wszelkie opóźnienia, czy błędy np. w składkach zus, czy leasingu lub liście płac odpowiada przedsiębiorca, który w razie potrzeby może uzyskać odszkodowanie. Tak samo wygląda sprawa z podatkami, czy wszelką dokumentacją dotyczącą zus. Ubezpieczeniem nie są natomiast objęte szkody, które polegają na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie mienia, które ubezpieczony, czyli biuro rachunkowe opole, wyrządzi swoim bliskim, np. wstępnym, zstępnym, małżonkowi itp. pozostającym we wspólnym pożyciu. Co ważne OC nie obejmuje również szkód, które wyrządził ubezpieczony niespełniający warunków zawartych w art.76a 3 ustawy o rachunkowości z dn.29 września 1994 roku.

Co to za warunki? Chodzi tu przede wszystkim o to, że podmiot prowadzący księgowość musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi papierami wartościowościowymi i pieniędzmi, wiarygodności dokumentów oraz przestępstwa skarbowe, czy inne wymienione w rozdz.9 w/w ustawy. Zapisy te dotyczą nie tylko podatków, ale również nieprowadzenia ksiąg rachunkowych lub prowadzenia ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim wypadku domniemywa się, iż wyrządzona szkoda nie powstała podczas prowadzenia działalności. Oczywiście do szkód, które nie są objęte polisą zalicza się również te, polegające na zapłacie kar umownych i powstałe w efekcie rozruchów, zamieszek, aktów terroru, działań wojennych, czy stanu wojennego. Jak więc widać zakres szkód nieobjętych polisą OC jest dość duży.

Wśród aspektów, które objęte są polisą wymienić można m.in. szkody powstałe na skutek złożenia błędnej deklaracji podatkowej lub deklaracji zus, a także inne związane z podatkiem dochodowym. Co ważne, obowiązek wykupienia polisy OC powstaje w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcie działalności. Oznacza to, że każde biuro zajmujące się prowadzeniem ksiąg, rozliczaniem leasingu, czy amortyzacji, a także ewidencją przychodu, czy dochodu musi takową polisę posiadać. Bez wątpienia jest to bardzo ważne dla wszystkich klientów, których działalność jest ściśle uzależniona od tego, czy księgi prowadzone są w sposób prawidłowy. Umowa ubezpieczenia jest jednym z najważniejszych czynników, bez których prowadzenie biura nie jest możliwe. Oczywiście przepisy dotyczące zakresu polisy mogą się jeszcze zmienić, dlatego istotne jest to, by na bieżąco sprawdzać wszystkie związane z tym informacje. Obecnie minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 tysięcy euro, ale może być ona wyższa, jeśli biuro zamierza rozszerzyć katalog szkód objętych polisą.

 
 
 
 
Live Chat Software