Ulga na zakup kasy fiskalnej

20 stycznia 2015

Aktualności

Przedsiębiorcy rozpoczynający ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej mogą skorzystać z ulgi na jej zakup.

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli nie są objęci zwolnieniem, są zobligowani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

czytaj więcej: Dla kogo obowiązek posiadania kasy rejestrującej?

Przedsiębiorcom kupującym po raz pierwszy kasę rejestrującą w odpowiednim terminie, przysługuje z tego tytułu ulga w wysokości 90% ceny netto zakupu, jednak nie więcej niż 700 zł.

Mówi o tym art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, według którego:

„Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.”

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi?

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej muszą spełnić poniższe warunki:

1.  Zawiadomić Urząd Skarbowy o zamiarze używania kasy

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, podatnik składa do właściwego Urzędu Skarbowego, pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. Wzór zgłoszenia określony jest w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego kryteriów i warunków technicznych kas fiskalnych.

W przypadku wprowadzania jednej kasy fiskalnej można przejść od razu do punktu 2, pod warunkiem, że podatnik dokona tego przed powstaniem obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

2. Zgłosić dane kasy rejestrującej do naczelnika Urzędu Skarbowego

Zgłoszenie kas fiskalnych można dokonać na formularzu tzw. „Zgłoszenie kasy przez podatnika”, który stanowi załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego kryteriów i warunków technicznych kas fiskalnych. Przedsiębiorca powinien złożyć zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy.

Po dokonaniu tych formalności, naczelnik Urzędu Skarbowego nadaje kasie rejestrującej numer ewidencyjny. Przedsiębiorca powinien umieścić numer na kasie fiskalnej, której dotyczy.

3. Posiadać dowód zapłaty należności za kasę fiskalną

Przedsiębiorca powinien posiadać oryginał faktury oraz dowód zapłaty za kasę rejestrującą.

4. Rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej w terminie określonym przez przepisy.

Jak uzyskać zwrot wydatku na zakup kasy fiskalnej?

  • W przypadku podatników VAT:

Zwrot wydatków na kasę fiskalną można uzyskać składając deklarację obejmującą okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie kasy. Jeżeli z deklaracji wynika, że jest podatek do zapłaty do Urzędu Skarbowego, wówczas od tej kwoty można odjąć ulgę na zakup kasy do wysokości podatku należnego.

Natomiast, gdy deklaracja nie wykazuje VAT do zapłaty lub kwota ulgi na zakup kasy jest wyższa niż podatek należny, przedsiębiorca może wnioskować o zwrot ulgi.

W tym przypadku podatnikowi nie zostanie zwrócona od razu cała kwota przysługującej z tytułu zakupu po raz pierwszy kas rejestrujących. Wówczas za dany okres rozliczeniowy kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Informacja na temat wniosku składanego do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania ulgi na zwrot kasy znajduje się poniżej.

  • W przypadku firm zwolnionych z VAT:

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej można uzyskać na wniosek podatnika składany do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wniosek powinien zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
– dane adresowe podatnika,
– numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,
– w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo  informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Do wniosku należy dołączyć:

– dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
– oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
– informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
– fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.12.2008 w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. Nr 228, poz. 1509)

 
 
 
 
Live Chat Software