Ulgi i ułatwienia dla przedsiębiorcy

17 października 2014

Aktualności

ULGI I UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCY

Zakładając działalność gospodarczą lub będąc już jej właścicielem warto wiedzieć jakie przysługują nam udogodnienia z tego tytułu. Tak, więc przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących ulg i ułatwień:

  • Dofinansowanie na założenie i rozwój własnej firmy
  • Preferencyjny ZUS, tzw. „mały ZUS”;
  • Ulga w składce zdrowotnej;
  • Ulgi przy zatrudnieniu emeryta lub rencisty;
  • Refundacja z PFRON;
  • Rozliczenia kwartalne;
  • Amortyzacja jednorazowa;
  • Zwolnienia z przekazywania rozliczeń;
  • Ulga na zakup kasy fiskalnej.

Dofinansowanie na założenie i rozwój własnej firmy


Osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą mogą uzyskać wsparcie na ten cel z Unii Europejskiej. Można ubiegać się o dofinansowanie na założenie własnej firmy oraz na stworzenie nowego stanowiska pracy. Stanowi to duże ułatwienie finansowe dla początkującego przedsiębiorcy.
Pomoc finansową można również uzyskać dla firm już funkcjonujących na rozwój i innowacje.


Preferencyjny ZUS, tzw. „mały ZUS”


Osoby, które po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą mogą opłacać tzw. preferencyjny ZUS. Muszą być jednak spełnione pewne warunki, ujęte w art. 18a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który mówi.:
„mały ZUS” nie obowiązuje osób, które:
– „prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych (tj. 5 lat) przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
– wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.”
Wysokość składki ZUS na preferencyjnych zasadach są niższe (o około 500-600 zł) niż w przypadku opłacania tzw. „dużego ZUSu”. Składki ZUS o mniejszej wartości obowiązują nowych przedsiębiorców przez okres 2 lat, tj. 24 pełne miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

UWAGA!

Okres opłacania tzw. „małego ZUSu” można wydłużyć o prawie cały miesiąc, gdy założymy firmę innego dnia niż 1. dzień miesiąca. Dzieje się tak dlatego, że preferencyjny ZUS trwa 24 pełne miesiące.

 

Warto pamiętać! 

 W przypadku, gdy przedsiębiorca zawiesi działalność gospodarczą, termin preferencyjnych składek ZUS nadal będzie naliczany, mimo że firma tymczasowo nie będzie działać. Jednak w trakcie wstrzymania funkcjonowania przedsiębiorstwa nie ma obowiązku odprowadzania składek do ZUSu.


 Ulga w składce zdrowotnej


Przedsiębiorcy będący na emeryturze lub na rencie nie muszą opłacać składki zdrowotnej w przypadku, gdy:

– uzyskiwane przez niego świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia
oraz
– uzyskiwane przez niego przychody z działalności gospodarczej w danym miesiącu nie są wyższe niż połowa wartości najniższej emerytury
lub
– opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej*)

*) Opodatkowanie w formie karty podatkowej polega na opłacaniu podatku o stałej wartości, niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów.


 Ulgi przy zatrudnieniu emeryta lub rencisty


Umowa o pracę

Przedsiębiorca, który zatrudnia osoby po osiągnięciu wieku emerytalnego na umowę o pracę, nie odprowadza za nich składek na Fundusz Pracy (FP) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Umowa zlecenie + umowa o pracę u innego pracodawcy

W przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia na umowę zlecenie, emeryta lub rencistę pracującego już na umowie o pracę u innego pracodawcy, wówczas nie odprowadza za niego składki na ubezpieczenie społeczne. W takiej sytuacji za emeryta lub rencistę z umowy zlecenia opłaca jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne.


 Refundacja z PFRON


Niepełnosprawni przedsiębiorcy, którzy opłacają składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, mogą uzyskać wsparcie z PFRON polegające na częściowym zwrocie kwoty tych składek. Warunkiem refundacji jest terminowe uiszczanie opłat do ZUS przez osobę prowadzącą firmę. Wysokość udzielonego wsparcia z PFRON zależy od stopnia niepełnosprawności przedsiębiorcy. W celu uzyskania pomocy, należy złożyć odpowiedni wniosek do PFRON.


 Rozliczenia kwartalne


Mali podatnicy**) mogą rozliczać się kwartalnie zamiast miesięcznie. Opłacanie podatku VAT co kwartał powoduje, iż rośnie bieżąca płynność finansowa dzięki późniejszemu terminowi płatności. Pieniądze, którymi dłużej przedsiębiorca może dysponować, zamiast wpłacać do Urzędu Skarbowego co miesiąc, można ulokować z zyskiem np. wpłacając na lokatę.


Amortyzacja jednorazowa


Amortyzacja jednorazowa pozwala rozliczyć koszty zakupów wartych ponad 3.500 zł od razu w całości. Jednak zazwyczaj wydatki takie rozkładane są w dłuższym okresie czasu, np. w perspektywie kilku lat. W efekcie w danym roku nie zostaje rozliczona cała kwota, tylko ustalona jej część. Dlatego też, amortyzacja jednorazowa pozwala osiągnąć większe korzyści podatkowe.

Pojawiają się zatem pytania: Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji? Jakich środków trwałych dotyczy? Jakie są obowiązujące limity?

Odpowiedź na powyższe pytania znajduje się poniżej.

okres obowiązywania:  od  1.01.2015 do  31.12.2015

Uprawnieni do jednorazowej amortyzacji

Kwota limitu

Prawo do jednorazowej amortyzacji mają mali podatnicy**) oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT ***) (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych

211.000 zł (2014 rok)

209.000 zł (2015 rok)

**) ROK 2014: Małym podatnikiem w 2014 r. jest podatnik, u którego w 2013 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 5.068.000 zł.
ROK 2015: Małym podatnikiem w 2015 r. będzie podatnik, u którego w 2014 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczy 5.015.000 zł.

***) Środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) to:
grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
grupa 6 – urządzenia techniczne,
grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Podstawa prawna:  Art. 22k ust. 7 i 12 oraz art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) i odpowiednio art. 16k ust. 7 i 12 oraz art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)


 Zwolnienia z przekazywania rozliczeń


Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które opłacają składki zusowskie wyłącznie za siebie lub za osoby z nimi współpracujące, nie mają obowiązku przekazywania dokumentacji rozliczeniowej co miesiąc do ZUSu pod warunkiem, że:

> wysokość składek nie uległa zmianie w stosunku do miesiąca poprzedniego,
> w ostatnio złożonej dokumentacji rozliczeniowej, kwoty od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zadeklarowane przez przedsiębiorcę, stanowią wartość najniższej obowiązującej go podstawy wymiaru składek.

W przypadku, gdy kwalifikujemy się do zwolnienia z przekazywania rozliczeń, jedyne, co musimy zrobić to dokonać zapłaty za składki ubezpieczeniowe do ZUS.


 Ulga na zakup kasy fiskalnej


Według art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonować sprzedaż, „mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.”

Źródła:
1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887)
2. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)

 
 
 
 
Live Chat Software