Uproszczenia w procedurach Vat

2015 rok to sporo zmian, które objęły podatek VAT. Pierwszą z nich jest zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia VAT-R. Potwierdzenie zarejestrowanego podatnika w formie „podatnika czynnego VAT” bądź „podatnika zwolnionego VAT”, będzie dokonywane przez naczelnika urzędu skarbowego tylko i wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. Zmiana ta pozwala na obniżenie kosztów związanych z założeniem działalności gospodarczej tym bardziej, że zgłoszenie rejestracyjne dla celów VAT nie jest niezbędne dla każdego podatnika, który rozpoczyna swoją działalność gospodarczą. Potwierdzenie rejestracji związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 170zł jeszcze przed uzyskaniem takowego. Opłata ta stanowi przychód właściwej miejscowo gminy. Zmiany objęły także sprowadzanie pojazdów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby zarejestrować sprowadzony samochód, nie będzie już trzeba uzyskiwać zaświadczenia z urzędu skarbowego. Co za tym idzie, pomniejszone zostały koszty związane ze sprowadzeniem i rejestracją pojazdu, bowiem do tej pory uzyskanie takiego zaświadczenia również było związane z koniecznością uiszczenia opłaty w określonej wysokości. Na uproszczonej formie zyskała także realizacja w postaci rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych. Usługi, które są świadczone w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej podlegają opłatom, które mogą być uregulowane na terenie kraju, w którym konsument korzysta z usługi. W tym celu wprowadzono szczególną procedurę rozliczania VAT, czyli mały punkt kompleksowej obsługi – MOOS – tak zwany system mini one stop shop. Podatnik wybierający formę rozliczania VAT z pomocą tej usługi, będzie mógł się zarejestrować w MOSS w państwie członkowskim, w którym dokona złożenia deklaracji kwartalnej VAT, gdzie również będzie uiszczał opłaty VAT należnej wszystkim państwom członkowskim. W 2015 roku pojawia się także wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO. Ów wydłużenie jest częścią tak zwanego „pakietu Portowego”. Zgodnie z ustawą, termin zapłaty podatku VAT od towarów z importu wynosi 10 dni licząc od momentu powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Termin ten pokrywa się z tym związanym z uiszczaniem należności za kwestie celne. Inne kraje wprowadziły rozgraniczenie. W Polsce jednakże do tej pory obowiązujące przepisy przyczyniały się do strat dla portów morskich, a także dla budżetu państwa, ponieważ często praktykowano kierowanie ładunków polskich importerów do wyładunku w portach zachodnioeuropejskich. Określa się także szczególną grupę przedsiębiorców, którzy spełniają wysokie standardy względem wypłacalności finansowej, prowadzenia ewidencji handlowych, bezpieczeństwa towarów, ewidencji oraz systemów informatycznych. Określa się tę grupę jako AEO czyli upoważniony podmiot gospodarczy, który ma dostęp do pewnego katalogu korzyści określonych przepisami prawa unijnego. Do tego pojawiają się ułatwienia w zakresie obsługi wprowadzonej przez Służbę Celną. Pomimo, iż trudniej jest uzyskać status AEO, to nie występują uprawnienia podatkowe, takie jak dla podatników korzystających z procedury uproszczonej. Wprowadzenie zatem zmian dla podatników VAT posiadających status AEO stało się uzasadnionym. Mogą oni teraz rozliczać kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okresy kiedy to powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Podatnika AEO w tym momencie obowiązują również te przepisy, które znajdują swoje zastosowanie dla podatników korzystających z procedury uproszczonej. Można z powodzeniem stwierdzić, że jest to tylko i wyłączenie niewielka część zmian, które objęły przedsiębiorców i nie tylko. Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2015 roku, jak i te, które pojawiają się w kolejnych miesiącach i będą kontynuowane również przez następne lata, obejmują przepisy prawa podatkowego, ale i prawa pracy oraz wielu innych obszarów. Na korzyści wynikające ze zmian mogą liczyć pracownicy oraz przedsiębiorcy, ale i pojawia się sporo zmian, które będą korzystne dla budżetu państwa, nie zaś dla obywateli.

 
 
 
 
Live Chat Software