Utrata prawa do wybranej formy opodatkowania w 2015 roku

3 marca 2015

Aktualności

Osoby prowadzące lub rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej wybierają jej formę opodatkowania w danym roku. Mają wybór pomiędzy zasadami ogólnymi, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowania a kartą podatkową. W zasadzie wybrana przez podatnika forma opodatkowania jest niezmienna przez cały rok. Jednak czasami zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorcy mogą utracić prawo do wybranej formy opodatkowania.

 1. Zasady ogólne (skala podatkowa) – opodatkowanie przy zastosowaniu skali podatkowej 18% i 32%

Na zasadach ogólnych może rozliczać się każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i osiągająca z tego tytułu dochody. Nie występują czynniki, które mogłyby powodować utratę prawa do opodatkowania według skali podatkowej.

 1. Podatek liniowy

Przedsiębiorca może utracić prawo do podatku liniowego jako formy opodatkowania swojej działalności:

jeżeli uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym.” (art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f.).

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatnik traci możliwość z rozliczania się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, w przypadku, gdy osiągnie przychody:

 • powyżej 150.000 euro (w przeliczeniu 626.880 zł według średniego kursu NBP z tabeli NBP nr 190/A/NBP/2014 z dnia 1.10.2014 r.) osiągniętych w 2014 r.
 • z tytułu prowadzenia apteki,
 • prowadzenia lombardów – działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw,
 • prowadzenia działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt. 11, tj.

W praktyce przepis ten jest pozbawiony wartości normatywnej, gdyż w kontekście definicji „wolnych zawodów” obowiązującej dla celów u.z.p.d.o.f. zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 11 u.z.p.d o.f. nie istnieją w rozumieniu u.p.d.o.f. „wolne zawody inne niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 u.z.p.do.o.f.

 • prowadzenia działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym … tj.:

 

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi

1

2

3

1

ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem
dotyczy wyłącznie:
– doradztwa w zakresie zarządzania lasem

2

     41.00.10.0 Usługi objęte grupowaniem “Budynki mieszkalne”

3

     41.00.20.0 Usługi objęte grupowaniem “Budynki niemieszkalne”

4

ex 42.1 Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli

5

ex 42.21 Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

6

ex 42.22 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

7

ex 42.91 Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej

8

ex 42.99 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie usług:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich

9

     46.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

10

     46.14 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

11

     46.18 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów

12

     46.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju

13

     52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

14

ex 52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów dotyczy wyłącznie:
– usług magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych

15

     55.90.13.0 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu

16

     58.11.60.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.

17

     58.12.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)

18

     58.14.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków

19

     58.19.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych

20

     58.21.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych

21

     58.29.50.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych

22

ex dział 59 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
z wyłączeniem:
– sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),
– usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych (PKWiU 59.20.3),
– udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)

23

     dział 60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych

24

     63.91.1 Usługi agencji informacyjnych

25

     63.99 Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

26

     Sekcja K Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

27

     68.10.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

28

     68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi****

29

ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

 

     z wyjątkiem:  

 

     68.32.1 Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**

30

     dział 69 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego

31

ex dział 70 Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z zarządzaniem
z wyłączeniem:
– usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)

32

     dział 71 Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych

33

     dział 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

34

     dział 73 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej

35

     74.1 Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania

36

ex 74.20.2 Usługi fotograficzne specjalistyczne
dotyczy wyłącznie:
– usług fotoreporterów,
– usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

37

     74.3 Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych*

38

ex 74.90.1 Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,
– usług prognozowania pogody,
– usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,
– usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

39

ex 74.90.20.0 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
z wyłączeniem:
– usług doradców w zakresie agronomii

40

     77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

41

     78.10.1 Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy

42

     79.90.32.0 Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych

43

     79.90.39.0 Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

44

     dział 80 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
z wyłączeniem:
– robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem

45

ex 81.10.10.0 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku
dotyczy wyłącznie:
– usług związanych z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe

46

ex 82.9 Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
z wyłączeniem:
– usług przyjmowania telefonów

47

ex dział 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
z wyłączeniem:
– usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)***

48

ex dział 85 Usługi w zakresie edukacji*
z wyłączeniem:
– usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),***
– usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0)

49

     dział 86 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej*

50

     87.10.10.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską*

51

ex 87.20.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi
dotyczy wyłącznie:
– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*

52

ex 87.30.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym
dotyczy wyłącznie:
– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*

53

ex 88.99.1 Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,*
– pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia

54

     dział 90 Usługi kulturalne i rozrywkowe

55

ex dział 91 Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury
z wyłączeniem:
– usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)***

56

     dział 93 Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją

57

     dział 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

58

     96.09.1 Pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

*

Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.

**

Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów.

***

Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów.

****

Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.
 1. Karta podatkowa

Przedsiębiorca może utracić prawo do opodatkowania według kart podatkowej, jeżeli:

 • przy prowadzeniu działalności korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 • prowadzi inną pozarolniczą działalność gospodarczą za wyjątkiem jednego z rodzajów działalności wymienionych w art. 23 ustawy o zryczałtowanym…
 • małżonek podatnika prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 • wytwarza wyroby opodatkowanych na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)
 2. Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144, poz. 930) 

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software