Wybór formy opodatkowania działalności

16 października 2014

Aktualności

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą musi podjąć decyzję, co do jej formy opodatkowania już podczas rejestracji firmy na formularzu CEIDG-1. W przypadku wyboru karty podatkowej do wniosku CEIDG-1 powinien załączyć dodatkowo druk PIT-16.

Podatnik ma do wyboru:

 • Zasady ogólne;
 • Podatek liniowy;
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • Karta podatkowa.

1. ZASADY OGÓLNE – opodatkowanie przy zastosowaniu skali podatkowej 18% i 32%


W tabeli zaprezentowano skalę podatkową, według której pobiera się podatek zgodnie z art. 27 ust. 1 updof

Podstawa obliczania podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528

14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Zalety i wady opodatkowania na zasadach ogólnych:

Zalety:

 • w przypadku, gdy roczny dochód wynosi 3.091 zł (kwota wolna od podatku), nie występuje obowiązek zapłaty podatku,
 • możliwość obniżenia przychodów o koszty uzyskania przychodu (KUP),
 • możliwość obniżenia dochodu przed opodatkowaniem o straty uzyskane z lat ubiegłych z działalności gospodarczej,
 • możliwość skorzystania z ulg podatkowych,
 • stosuje się kwotę zmniejszającą podatek (556,02 zł),
 • możliwość rozliczanie się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego dla osób, którzy pierwszy raz rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

Wady:

 • w przypadku, gdy suma dochodów przekroczy 85.528 zł, wówczas występuje konieczność zastosowania stawki podatkowej 32%.

 2. PODATEK LINIOWY – opodatkowanie według stawki 19%


 Dla kogo podatek liniowy?

Formę opodatkowania ze stawką 19% można zastosować w przypadku:

 • osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą,
 • podatników prowadzących działalność w formie spółki:
  – cywilnej,
  – jawnej,
  – komandytowej
  – partnerskiej.

Zalety i wady podatku liniowego

Zalety:

 • stała stawka podatku bez względu na wysokość osiągniętego dochodu,
 • możliwość obniżenia przychodów o koszty uzyskania przychodu (KUP),
 • dochody z działalności opodatkowane podatkiem liniowym wykazujemy w odrębnym zeznaniu rocznym niż inne przychody (np. ze stosunku pracy) opodatkowane na zasadach ogólnych, dzięki czemu nie powodują zwiększenia stawki z 18 na 32%,
 • przy dodatkowych dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych można skorzystać z ulg podatkowych.

Wady:

 • brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych,
 • brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • brak kwoty wolnej od podatku,
 • brak prawa do kredytu podatkowego.

 3. RYCZAŁT

 OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH


 Dla kogo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być dochody osób fizycznych, które:

1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
2) osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
3) będące osobami duchownymi”.

Jeżeli podatnicy Ci chcą skorzystać z formy opodatkowania dochodów, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, muszą prowadzić działalność gospodarczą:

– samodzielnie,
– w formie spółki cywilnej osób fizycznych,
– w formie spółki jawnej osób fizycznych.

Dodatkowym warunkiem jaki musi być spełniony są przychody podatników, które w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 150.000 euro.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Ile wynosi stawka % w przypadku ryczałtu?

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych występuje różna stawka podatku, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

 • 20% przychodów uzyskanych przez osoby wykonujące wolne zawody,
 • 17% przychodów ze świadczenia usług niematerialnych m.in.: reprodukcji komputerowych nośników informacji, wynajmu samochodów osobowych, motocykli, usługi fotograficzne, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,
 • 8,5% przychodów m.in.
  „- z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  – związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom,
  – ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego,”
 • 5,5% przychodów uzyskanych m.in.
  „- z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
  – prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,”
 • 3% przychodów m.in.:
  „- z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  – z działalności usługowej w zakresie handlu,
  – ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,
  – z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,”

(pełna lista w art 12 ust. 1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)).

Zalety i wady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zalety:

 • uproszczony sposób prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów,
 • niższe stawki ryczałtu niż stawki właściwe dla opodatkowania na zasadach ogólnych oraz stawki podatku liniowego.

Wady:

 • brak możliwości obniżenia przychodów o koszty uzyskania przychodu (KUP),
 • brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 4. KARTA PODATKOWA


 Dla kogo karta podatkowa?

„Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

1) usługową lub wytwórczo – usługową przy zatrudnieniu spełniającym określone wymogi,
2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
3) usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
4) gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
6) w zakresie usług rozrywkowych,
7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami,
10) w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
11) w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny,
Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i przy spełnieniu określonych warunkach – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne..”

(pełna lista w art 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)).

Zalety i wady karty podatkowej

Zalety:

 • znaczne ograniczenie przy prowadzeniu ewidencji podatkowej,
 • możliwość dokładnego oszacowania wysokości podatku płaconego na dany rok,
 • możliwość zrzeczenia się karty podatkowej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie zastosowania karty podatkowej bądź decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego.

Wady:

 • występuje konieczność zapłacenia podatku niezależnie od uzyskanego dochodu,
 • opłacenie karty podatkowej powoduje brak możliwości rozliczania dochodów opodatkowanych w roku podatkowym według skali
 • podatkowej łącznie z dochodami małżonka lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych.
 
 
 
 
Live Chat Software