Wybór formy opodatkowania przedsiębiorstwa w Polsce

15 października 2014

Aktualności

WYBÓR FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej musimy wybrać spośród różnych form organizacyjno – prawnych.

Wyróżniamy następujące FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE:

1. Spółki osobowe:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza (wykonywana samodzielnie),
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna.

2.  Spółki kapitałowe:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Najprostsza oraz najtańsza forma organizacji przedsiębiorstwa reprezentowana przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną niezależnie od ilości pracowników, których zatrudnia.

Zalety:

 • prosta procedura zakładania działalności,
 • krótki czas zakładania i likwidacji firmy,
 • niewielkie koszty rejestracji firmy,
 • brak wymagań kapitału minimalnego,
 • sam sobie szefem,
 • satysfakcja (samorealizacja),
 • możliwość skorzystania z mniejszego ZUSu przez 2 lata, przy spełnieniu określonych wymagań,
 • nie wymaga prowadzenia skomplikowanej księgowości.

Wady:

 • za wszelkie zobowiązania firmy, właściciel odpowiada całym posiadanym majątkiem w sposób wyłączny i bez ograniczeń,
  obowiązek opłacania składek ZUS bez względu na uzyskane dochody,
 • onoszenie konsekwencji prawnych,
 • niemożność działania w większym rozmiarze.

SPÓŁKA CYWILNA

Działa na podstawie prawa cywilnego. Tworzona na podstawie umowy wspólników, którzy dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Tworzą oni kapitał spółki z wniesionych przez siebie wkładów w postaci gotówki lub aportu. Spółkę można założyć na czas określony lub bezterminowo.

Zalety:

 • prosta, szybka i tania procedura zakładania działalności,
 • brak wymagań kapitału minimalnego,
 • odpowiedzialność wszystkich wspólników za zobowiązania,
 • nie wymaga prowadzenia skomplikowanej księgowości.
 • łatwy sposób likwidacji spółki,

Wady:

 • brak osobowości prawnej spółki,
 • brak szczegółowych regulacji prawnych,
 • pełna, solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,
 • obowiązek zarejestrowania się każdego ze wspólników w ewidencji działalności gospodarczej,
 • brak możliwości działania w większym rozmiarze spółki

SPÓŁKA JAWNA

Według art. 22 ust. 1 kodeksu spółek handlowych spółka jawna to „spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.” Działa na podstawie prawa handlowego. Tworzą ją wspólnicy, którzy dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego na większą skalę.

Zalety:

 • prosta procedura zakładania działalności,
 • stosunkowo niewielkie koszty rejestracji,
 • swoboda kształtowania postanowień spółki,
 • brak określonych wymagań kapitałowych,
 • możliwość wyboru zryczałtowanych, mniej złożonych form opodatkowania spółki,
 • możliwość reprezentowania spółki przez każdego ze wspólników,
 • odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,
 • możliwość prowadzenia działalności w większym rozmiarze niż w przypadku spółki cywilnej

Wady:

 • brak osobowości prawnej,
 • pełna, solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki,
 • konieczność sporządzania corocznego sprawozdania finansowego do 30.06 każdego roku i składania go do KRSu,

SPÓŁKA PARTNERSKA

Zgodnie z art. 86 ust. 1 kodeksu spółek handlowych spółka partnerska jest to „spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Zalety:

 • prosta procedura zakładania działalności,
 • brak określonych wymagań minimalnego kapitału zakładowego,
 • ograniczenie odpowiedzialności wspólników, tylko do jego własnych działań,
 • możliwość reprezentacji spółki przez każdego ze wspólników,
 • nie jest wymagane prowadzenie pełnej księgowości.

Wady:

 • brak osobowości prawnej spółki,
 • obowiązek rejestracji w KRS,
 • ograniczona grupa beneficjentów – określone wolne zawody

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zgodnie z art. 102 kodeksu spółek handlowych „spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.” Działa na podstawie prawa handlowego.

Zalety:

 • ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki, jedynie do wysokości sumy komandytowej
 • brak określonych wymagań, co do sumy komandytowej,
 • możliwość prowadzenia działalności na większą skalę,

Wady:

 • więcej formalności przy zakładaniu spółki i wiążące się z tym większe koszty,
 • brak osobowości prawnej

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zgodnie z art. 125 kodeksu spółek handlowych „spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Zalety:

 • wyłączenie odpowiedzialności akcjonariusza za zobowiązania spółki,
 • decydujący wpływ komplementariuszy na działania spółki bez wymogu pokrycia kapitału zakładowego,
 • możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji.

Wady:

 • wymagany wysoki kapitał zakładowy o wartości co najmniej 50.000 zł
 • więcej formalności przy zakładaniu spółki i wiążące się z tym większe koszty,
 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Określony umową związek kilku wspólników. Odpowiadają oni wobec wierzycieli jedynie do wysokości imiennych udziałów w spółce, co jest zawarte w umowie.

Zalety:

 • nieograniczona odpowiedzialność spółki za zobowiązania,
 • ograniczenie odpowiedzialności wspólników jedynie co do wysokości wniesionych przez nich wkładów,
 • niski minimalny kapitał zakładowy spółki w wysokości 5.000 zł.
 • możliwość prowadzenia w tej formie prawie wszystkich rodzajów działalności,
 • możliwość prowadzenia działalności na większą skalę,
 • brak składki ZUS przy spełnieniu określonych warunków.

Wady:

 • wymagany kapitał zakładowy spółki o wartości co najmniej 5.000 zł,
 • więcej formalności przy zakładaniu spółki i wiążące się z tym większe koszty,
 • podwójne opodatkowanie,
 • możliwość założenia spółki w Polsce przez obcokrajowców.

SPÓŁKA AKCYJNA

> Dla średnich i dużych przedsiębiorstw,
> Kapitał spółki podzielony jest na akcje równej wartości,
> Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli,
> Akcjonariusze ponoszą ryzyko jedynie do wysokości wniesionego wkładu.

Zalety:

 • możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji lub obligacji,
 • prosty sposób gromadzenia kapitału,
 • nieograniczona odpowiedzialność spółki za zobowiązania,
 • łatwy sposób na sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych akcjonariuszy i potencjalnych kontrahentów,
 • możliwość założenia spółki w Polsce przez obcokrajowców

Wady:

 • kosztowna, czasochłonna i skomplikowana procedura rejestracji,
 • wysoki nominalny kapitał zakładowy,
 • brak wpływu na działalność spółki przez akcjonariuszy posiadających mniejszą ilość akcji,
 • skomplikowany proces likwidacji działalności,
 
 
 
 
Live Chat Software