Zadania księgowości

Wśród bardzo wielu zadań, jakie do wykonania ma księgowy, jest przede wszystkim ujmowanie wydarzeń o charakterze finansowym, do których doszło w jednostce na kontach syntetycznych, ale również analitycznych. Pierwszy rodzaj kont ma za zadanie dokonywanie ogólnego podziału operacji gospodarczych, do jakich doszło w podmiocie gospodarczym lub o innym charakterze, to jest prowadzącym swoją działalność statutową. Konieczne jest zapisanie wszystkich wpływów i wydatków, do jakich dochodzi zarówno za pośrednictwem kasy, jak i rachunków bankowych – podstawowego oraz pomocniczych, jeżeli takie wystąpią. Jednocześnie księgowość pokazuje zawsze, czy poszczególne wydarzenia są kosztami, czy też przychodami. Na kontach syntetycznych zapisuje się także rozrachunki z kontrahentami, to jest należności od odbiorców, ale również zobowiązania wobec dostawców. Trzeba jeszcze pamiętać o rozrachunkach publiczno-prawnych, to jest z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Urzędem Skarbowym, jak również z tytułu wynagrodzeń. Kiedy dochodzi do przelewu środków finansowych z kasy na rachunek bankowy, albo odwrotnie, występuje konto „Środki pieniężne w drodze”. Wymienione konta syntetyczne to nie jedynce, jakie występują w firmie lub innej jednostce. Każda z nich powinna mieć własny zakładowy plan kont, w którym są wymienione wszelakie konta, z jakich korzysta się w ciągu roku. Poza syntetycznymi, muszą być w nim wymienione również konta analityczne, to jest na przykład zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników – to w odniesieniu kosztów. Przychodami mogą być między innymi wpływy ze sprzedaży, ale także składki członkowskie, dotacje, dofinansowanie, czy spadki. Również w odniesieniu do rozrachunków, należy pamiętać o analityce prowadzonej do konta syntetycznego.

Jest biuro, które pilnuje, by wszystkie księgowania odbywały się zgodnie z przepisami prawa, a także na bieżąco. Na podstawie dokumentów księgowych zapisuje wszelkie operacje gospodarcze, które mają w konsekwencji wpływ na wynik finansowy z działalności. Poza tym, że to biuro, mające swoją siedzibę w Opolu, zajmuje się księgowaniem każdego grosza, zna się ono również na wszystkich kwestiach podatkowych. Wiadomo, że danina publiczna musi być odprowadzana do właściwego Urzędu Skarbowego w stosownym czasie i dzięki temu, że funkcjonuje doradztwo podatkowe Opole, udaje się to zrobić w wyznaczonym terminie. Przede wszystkim są to zaliczki na podatek, płacony od wynagrodzeń pracowników, którzy mogą być oczywiście zatrudnieni z tytułu umowy o pracę, ale również umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Co roku biuro przygotowuje rozliczenia, to jest PIT-y i CIT-y.

Pokazanie wysokości zysku lub straty na koniec okresu obrachunkowego, następuje w formularzu CIT-8. W przypadku pozytywnego wyniku finansowego, trzeba mieć na uwadze konieczność odprowadzenia podatku od osób prawnych, chyba że skorzysta się z jakiegoś zwolnienia. Strata oznacza, że nie ma podstawy opodatkowania.

 
 
 
 
Live Chat Software