Zakładanie firmy krok po kroku

10 października 2014

Aktualności

ZAKŁADANIE FIRMY KROK PO KROKU
(przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółka cywilna)

Decydując się na założenie działalności, na początku powinniśmy zdecydować o formie organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, tzn., czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o., spółka akcyjna czy też spółka osobowa. W zależności od tego, jaką formę funkcjonowania działalności wybierzemy występują różne sposoby zakładania działalności:

 • Wniosek CEIDG wypełniają:
  jednosobowa działalność gospodarcza (osoba fizyczna),
  spółka cywilna.
 • Wniosek do KRS składają:
  spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna, stowarzyszenie, a także organizacje pożytku publicznego
UWAGA!

W niniejszym artykule zaprezentowano sposób zakładania przedsiębiorstwa jednoosobowego oraz spółki cywilnej.


 KROK 1. REJESTRACJA FIRMY (CEIDG)


Jeżeli wiemy już jaką formę organizacyjną ma mieć nasza działalność przystępujemy do rejestracji firmy poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1.

„Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie go elektronicznie.
 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
 • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego”

źródło:: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Wniosek dostępny jest online na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).  Przy rejestracji działalności przez internet wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

 • Aby uzyskać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym można kupić go u jednej z firm, które są upoważnione do jego sprzedaży przez Ministerstwo Finansów.
 • Jeżeli nie mamy zamiaru zakupić podpisu elektronicznego, wniosek można podpisać osobiście w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 • W celu założenia profilu zaufanego ePUAP zakładamy konto na www.epuap.gov.pl. Składamy wniosek o założenie profilu, a następnie w ciągu 14 dni udajemy się do jednego z wybranych urzędów:
  – naczelnik urzędu skarbowego,
  – wojewoda,
  – konsul,
  – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  w celu potwierdzenia tożsamości.

 KROK 2. URZĄD SKARBOWY


W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani zarejestrować się jako podatnik VAT należy udać się do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Składamy tam wypełniony przez nas wniosek VAT-R i uiszczamy opłatę skarbową.


 KROK 3. ZGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORCY JAKO UBEZPIECZONEGO


W ciągu 7 dni od zarejestrowania działalności, należy zgłosić przedsiębiorcę jako osobę ubezpieczoną w dowolnym ZUSie. Obowiązkowymi ubezpieczeniami są: rentowe, emerytalne oraz zdrowotne.

Do ZUSu składamy wypełniony formularz:

 • ZUA, jeżeli działalność gospodarcza, którą zakładamy będzie jedynym naszym źródłem dochodów,
 • ZZA, jeżeli jesteśmy dodatkowo zatrudnieni na etacie (umowa o pracę), a nasze wynagrodzenie jest wyższe niż minimalna pensja krajowa. Gdy zarabiamy mniej, wypełniamy druk ZUA,
 • ZPA w przypadku zakładania spółki cywilnej.

 KROK 4. WYROBIENIE PIECZĄTKI FIRMOWEJ


Mimo iż nie istnieje wymów wyrobienia pieczątki firmowej, to jednak warto to zrobić. Stanowi to duże ułatwienie w działalności.

Na pieczątce umieszczamy:
– pełną nazwę firmy,
– imię i nazwisko przedsiębiorcy,
– adres siedziby,
– można podać telefon i faks,
– REGON,
– NIP.


 KROK 5. ZAŁOŻENIE FIRMOWEGO RACHUNKU BANKOWEGO


Kto musi dokonywać płatności za pomocą rachunku bankowego?

Według art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

„Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote we-dług średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Pol-ski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.„

Z przepisów tych nie wynika obowiązek zakładania firmowego rachunku bankowego. Można korzystać z prywatnego kota bankowego jako firmowego. W tym celu należy powiadomić o tym Urząd Skarbowy oraz ZUS poprzez wypełnienie druków CEIDG-RB i ZBA.


 KROK 6. UZYSKANIE ZEZWOLEŃ I KONCESJI


Niektóre branże wymagają uzyskania odpowiednich zezwoleń lub koncesji.

 
 
 
 
Live Chat Software