Zmiany dotyczące terminu przypadajacego na dzień ustawowo wolnu od pracy… i inne

Wiele spośród zmian jakie dotyczą każdego z nas /w 2015 roku/, biorąc pod uwagę różne płaszczyzny działania, będą wchodzić w życie w kolejnych miesiącach. Pojawiają się także na rok bieżący odmienne przepisy, które są początkiem szeregu zmian będących wprowadzanymi stopniowo również w kolejnych latach. W tym roku inaczej wyglądają między innymi deklaracje podatkowe. W związku z ustawą z dnia 25 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171), od 1 stycznia 2015 roku pojawił się nowy zapis, a właściwie jest to nowe brzmienie przepisu art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). Część, która staje się najistotniejszą i priorytetową dla każdego z nas to: „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej”. W przepisie zmieniona została jego końcowa część, wedle której mogą być określane wyjątki od tej zasady umieszczonej w przepisie, o ile ustawy podatkowe nie stanowią inaczej. Na chwilę obecną jest to tylko jeden wyjątek. Dotyczy on terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych bądź elektronicznych, które są świadczone na rzecz osób zlokalizowanych w innych państwach Unii Europejskiej, nie będących podatnikami. Jest to tak zwana procedura MOSS wynikająca z art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług. Wedle niej, niezależnie od tego czy wypada sobota, czy też dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania deklaracji za okresy kwartalne przypada na 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Na termin ten nie mają wpływu żadne krajowe ustalenia, ponieważ uzgodniono go wspólnie dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. W systemie MOSS deklaracje podatkowe składa się tylko i wyłącznie elektronicznie i można tego dokonywać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Termin ten zatem wedle zapisu upływa nawet wtedy, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy. Zapisowi temu nie podlegają krajowe deklaracje VAT oraz deklaracje podatkowe w innych podatkach. Zasady, które dotyczą obliczania terminów płatności podatków oraz terminów składania deklaracji podatkowych pozostały natomiast niezmienne. W zakresie deklaracji podatkowych pojawiła się także usługa, która ma na celu usprawnić drogę komunikacji pomiędzy obywatelem, a państwem. Jest to możliwość złożenia deklaracji podatkowej PIT-37 drogą elektroniczną. Zeznania te będzie można składać na przygotowanej specjalnie przez Ministerstwo Finansów platformie e-Podatki. Zainteresowanie względem składania deklaracji na takiej drodze wciąż rośnie, na co wskazuje już liczba deklaracji składanych za pośrednictwem platformy e-Cło. Dla wszystkich obywateli jest to większa wygoda, a także możliwość szybszej realizacji niezbędnych formalności. Dla pełnego komfortu wypełniania PIT-37, każdy będzie mógł skorzystać z zaprezentowanej wypełnionej deklaracji, wedle której pobierze wypełniony formularz, potwierdzi go następnie bądź dokona niezbędnych zmian i naniesienia poprawek. W ten sposób będzie można uzupełnić zeznanie o ulgi, preferencje, jak i 1% na OPP. Do weryfikacji tożsamości osoby składającej deklarację, niezbędne będą dane autoryzacyjne, takie jak numer PESEL bądź NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, przychód w kwocie za rok 2014 oraz przychód w kwocie za rok 2013. W przyszłości przewidziane jest także stworzenie indywidualnego konta dla każdego podatnika, dzięki któremu będzie miał on dostęp do wszystkich swoich danych i na tej drodze przyjdzie mu również załatwić niezbędne sprawy z Urzędem Skarbowym. Będzie można również otrzymywać przypomnienia i powiadomienia, na przykład o terminie zapłaty podatku. Wprowadzenie ów programu ma na celu zmniejszyć koszty administracyjne, jak i te, z którymi zmaga się każdy obywatel. Działania te ukierunkowane są również na wsparcie podatnika, w różnych obszarach działań.

Doradca podatkowy jednego z biur rachunkowych w Opolu

Tags

 
 
 
 
Live Chat Software