Zmiany odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

5 października 2014

Aktualności

ZMIANY ODLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OD 1 KWIETNIA 2014 ROKU

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 312). Nowelizacja ustawy wprowadziła nową definicję pojazdu samochodowego oraz nowe regulacje dotyczące odliczania i rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi.


OBOWIĄZUJĄCA DEFINICJA POJAZDU SAMOCHODOWEGO


Według nowych przepisów przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym* o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony:

* W rozumieniu przepisów o ruchu drogowym przez pojazd samochodowy rozumie się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (nie obejmuje ciągnika rolniczego).


 NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE ODLICZANIA VAT OD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH OD 1.04.2014 R.


Od 1 kwietnia 2014 r. weszły nowe regulacje dotyczące odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi obejmujące koszty;

→ zakupu pojazdu oraz części do nich,
→ użytkowania tych pojazdów na postawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu,
→ ich koszty eksploatacji (myjni, paliwa, naprawy, konserwacji, itp.).


PEŁNE ODLICZENIE VAT, TJ. 100% PODATKU NALICZONEGO


Prawo do pełnego odliczania VAT występuje w przypadku:

  • Pojazdów samochodowych:
    – o masie do 3,5 tony wykorzystywanych wyłącznie w celach służbowych,
    – w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi co najmniej 10, co wynika z ich konstrukcji,
    – które są klasyfikowane jako specjalne, np. koparki, podnośniki, żurawie samochodowe itp.
  • Montowanych w pojazdach samochodowych towarów oraz związanych z nimi usług (montażu, naprawy, konserwacji), w przypadku, gdy są one wykorzystywane w działalności gospodarczej.
UWAGA!

Do 30 czerwca 2015 r. nie będzie można odliczyć VAT od wydatku na zakup paliwa od samochodów osobowych oraz innych pojazdów o masie do 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg, 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg, 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Wyjątkiem są pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie w celach służbowych.

UWAGA!

Pojazd samochodowy zostanie uznany za wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej, gdy podatnik będący właścicielem tego pojazdu:

> zgłosi ten fakt naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku, który dotyczył tego pojazdu,
> będzie prowadził szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu, tzw. „kilometrówkę” (obowiązek ten nie obejmuje pojazdów, których konstrukcja wskazuje, iż są wykorzystywane tylko w celach służbowych).

Ewidencję przebiegu pojazdu będzie można prowadzić w formie elektronicznej. Autentyczność wpisów w „kilometrówce” będzie poświadczana przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego.


CZĘŚCIOWE ODLICZENIE VAT, TJ. 50% PODATKU NALICZONEGO


Od 1 kwietnia 2014 r. częściowe odliczenie VAT, tj. 50% podatku naliczonego będzie można odliczyć od samochodów o masie do 3,5 tony wykorzystywanych zarówno w celach służbowych, jak i w celach prywatnych.

UWAGA!

Możliwość 50% odliczenia podatku VAT pojazdów używanych w celach mieszanych nie dotyczy na razie paliw. Będzie to możliwe dopiero od 1 lipca 2015 r.

Komu przysługuje, a komu nie możliwość odliczenia VAT od paliwa od 1 kwietnia 2014 r.?

  • Pełne odliczenie VAT od paliwa dotyczy pojazdów samochodowych wykorzystywanym wyłącznie w celach służbowych, jeżeli podatnik to udowodni,
  • Podatnicy posiadający samochody osobowe wykorzystywane w celach służbowo-prywatnych nie mają możliwości odliczenia VAT od paliwa przed 1 lipca 2015 r.

opracowano na postawie raportu: „Samochód firmowy a VAT od 1 kwietnia 2014 r.” INFOR

 
 
 
 
Live Chat Software