Zwolnienia z VAT w 2015 roku

24 marca 2015

Aktualności

Limit sprzedaży, do której nie wlicza się podatku VAT
Limit sprzedaży opodatkowanej zwolnionej z podatku VAT w 2015 roku wynosi 150.000 zł. Według art. 113 ust. 1 ustawy o VAT do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
W sytuacji, gdy podatnik rozpocznie działalność w ciągu roku w celu ustalenia limitu zwolnienia z podatku VAT stosuje się wzór:
Limit sprzedaży zwolnionej z VAT proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w 2015 r. = 15.000 zł x liczba dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku/liczba dni w roku podatkowym
Na mocy art. 113 ust. 2 ustawy o VAT:
Limitu sprzedaży nie wylicza się dla:
1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
c) usług ubezpieczeniowych
– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Rezygnacja ze zwolnienia z VAT
Podatnicy, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia z VAT powinni zawiadomić na piśmie o tym zamiarze naczelnika Urzędu Skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia.
W przypadku podmiotów, które w trakcie roku rozpoczęły działalność gospodarczą, mogą zrezygnować ze zwolnienia zawiadamiając właściwy Urząd Skarbowy przed dniem wykonywania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.
Zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia z VAT składa się na formularzu VAT-R.
Podmioty wyłączone ze zwolnienia z VAT
Na podstawie art. 113 ustawy o VAT pkt 13:
Ze zwolnienia z VAT wyłączeni są podatnicy, którzy:
dokonując dostawy:
1) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy, tj.:
Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali:
Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
– proszek srebra,
– srebro technicznie czyste,
– srebro o wysokiej czystości,
– stopy srebra,
– srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
– proszek złota,
– złoto technicznie czyste,
– złoto o wysokiej czystości,
– złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
– proszek platyny,
– proszek palladu,
– proszek irydu,
– proszek rodu,
– platyna technicznie czysta,
– pallad technicznie czysty,
– iryd technicznie czysty,
– rod technicznie czysty,
– platyna o wysokiej czystości,
– pallad o wysokiej czystości,
– iryd o wysokiej czystości,
– rod o wysokiej czystości,
– platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur
Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich – wyłącznie: noże stołowe z ostrzami stałymi, srebrzone inaczej niż platerowane
Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe – wyłącznie nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane
Monety
Wyroby jubilerskie i podobne, z wyłączeniem:
– kamieni syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych, obrobionych, lecz nieoprawionych (PKWiU ex 32.12.11.0),
– pyłu i proszku z pozostałych naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (PKWiU ex 32.12.12.0),
– dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż metale szlachetne,
– wyrobów kultu religijnego

Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie wyroby z bursztynu

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal – wyłącznie:
– złom złota i stopy złota,
– odpady srebra,
– złom srebra,
– stopy srebra,
– złom platyny i stopy platyny,
– złom palladu i stopy palladu,
– złom irydu i stopy irydu

Zbiory muzealne – wyłącznie dawna biżuteria artystyczna
2) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
– wyrobów tytoniowych,
– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
3) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu;
świadczących usługi:
1) prawnicze,
2) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
3) jubilerskie;
nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 
 
 
 
Live Chat Software