Zwolnienia z VAT w 2014 roku

27 października 2014

Aktualności

KTO ZWOLNIONY Z VAT ZE WZGLĘDU NA OBROTY W 2014 ROKU ?

Od 1 stycznia 2014 r. według art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnieniu z podatku VAT podlega „sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty łącznie 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.”

W odróżnieniu od poprzedniego roku 2013 r. zwolnieniu podlega sprzedaż dokonana przez podatników, a nie podatnicy.

W 2014 r. uległy zmianie także rodzaje czynności dokonywane w związku ze sprzedażą, które nie kwalifikują się do zwolnienia z VAT. Poniżej wymieniono wartość sprzedaży, która jest wyłączona ze zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy o VAT:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, a także sprzedaż wysyłkowa z terytorium i na terytorium kraju;

2. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1
lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 (tj. usługi transportu międzynarodowego) , z wyjątkiem:
a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
c) usług ubezpieczeniowych
– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3. Odpłatna dostawa towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia VAT mogą z niego zrezygnować, jeżeli złożą na piśmie zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym z niego rezygnują (podstawa prawna:  art. 113 ust. 4 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ).

Według art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie z VAT nie dotyczy podatników, którzy:

1) zajmują się dostawą:

 • „towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  – energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  – wyrobów tytoniowych,
  – samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b
  terenów budowlanych,
  nowych środków transportu,
  towarów wymienionych w tabeli:

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

2

3

 

Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali 

1

ex 24.41.10.0  Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: 1) proszek srebra, 2) srebro technicznie czyste, 3) srebro o wysokiej czystości, 4) stopy srebra, 5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur 
2 ex 24.41.20.0  Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: 1) proszek złota, 2) złoto technicznie czyste, 3) złoto o wysokiej czystości, 4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur 

3

ex 24.41.30.0  Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: 1) proszek platyny, 2) proszek palladu, 3) proszek irydu, 4) proszek rodu, 5) platyna technicznie czysta, 6) pallad technicznie czysty, 7) iryd technicznie czysty, 8) rod technicznie czysty, 9) platyna o wysokiej czystości, 10) pallad o wysokiej czystości, 11) iryd o wysokiej czystości, 12) rod o wysokiej czystości, 

13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur 

4

ex 25.71.11.0  Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich – wyłącznie: noże stołowe z ostrzami stałymi, srebrzone inaczej niż platerowane 

5

ex 25.71.14.0  Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe – wyłącznie nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane 

6

32.11.10.0  Monety 

7

ex 32.12  Wyroby jubilerskie i podobne, z wyłączeniem: 1) kamieni syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych, obrobionych, lecz nieoprawionych (PKWiU ex 32.12.11.0), 2) pyłu i proszku z pozostałych naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (PKWiU ex 32.12.12.0), 3) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż metale szlachetne, 4) wyrobów kultu religijnego 

8

ex 32.99.59.0  Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie wyroby z bursztynu 

9

ex 38.11.58.0  Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal – wyłącznie: 1) złom złota i stopy złota,2) odpady srebra,3) złom srebra,4) stopy srebra,5) złom platyny i stopy platyny,6) złom palladu i stopy palladu,7) złom irydu i stopy irydu

10

ex 91.02.20.0  Zbiory muzealne – wyłącznie dawna biżuteria artystyczna

Źródło: załącznik nr 12 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

2) świadczących usługi:

 • prawnicze,
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 • jubilerskie;

3) nieposiadającą siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535)

 
 
 
 
Live Chat Software