Zwrot VAT za materiały budowlane – Jak wypełnić wniosek?

13 października 2014

Aktualności

ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE – JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

Wniosek o zwrot materiałów budowlanych możemy wypełnić sami lub zlecić to biurowi rachunkowemu. Wypełniony wniosek składamy do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania w dniu złożenia wniosku. Gdy składamy wniosek wspólnie z małżonkiem, który mieszka w innym miejscu, wówczas we wniosku wskazujemy Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nasze lub współmałżonka. Wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane można złożyć raz w roku.
Poniżej instrukcja wypełniania wniosku w 4 krokach.

KROK 1. Przygotowujemy odpowiednie dokumenty do wniosku.

W przypadku budowy, rozbudowy lub nadbudowy domu należy przygotować:

  • kopie faktur VAT dokumentujących zakup materiałów budowlanych,
  • pozwolenie na budowę,
  • akt własności budynku lub lokalu.

Gdy przeprowadziliśmy remont domu lub mieszkania:

  • kopie faktur VAT dokumentujących zakup materiałów budowlanych,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny osoby fizycznej do budynku lub lokalu, tj.: notarialna umowa kupna, umowa najmu lub użyczenia, wypis z księgi wieczystej.

KROK 2. Analizujemy faktury dokumentujące zakup materiałów budowlanych. Wybieramy te faktury, których materiały kwalifikują się do zwrotu.

Zatem, jak sprawdzić, które materiały kwalifikują się do zwrotu?

Sprawdzamy na fakturze symbol polskiej klasyfikacji wyrobów i usług  (PKWiU) i porównujemy z wykazem materiałów budowlanych, który został ogłoszony w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r.

Człon ex przed symbolem PKWiU oznacza, że zakres wyrobów objętych wykazem jest węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU.
Nie zawsze jednak sprzedawcy umieszczają PKWiU na fakturze, gdyż nie mają takiego obowiązku.
Wówczas, o tym jak dalej postępować informuje nas „Sposób posługiwania się wykazem”.

KROK 3. Wypełniamy wniosek wraz z załącznikami.

Druki do wypełnienia dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Wypełnianie wniosku rozpoczynamy od załączników: VZM-1/A, VZM-1/B lub VZM-1/C.

Jaki załącznik wypełnić?

  • VZM-1/A – wypełniamy w przypadku materiałów opodatkowanych stawką 22% VAT i skorzystania z ulgi mieszkaniowej.
  • VZM-1/B – wypełniamy w przypadku materiałów opodatkowanych stawką 22% VAT i nie skorzystania z ulgi mieszkaniowej.
  • VZM-1/C – wypełniamy w przypadku materiałów opodatkowanych stawką 23% VAT i nie skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Przykład wypełniania załącznika VZM-1/A:

jak_wypelnic_VZM-1C

Kolumna 1a – wpisujemy nr pozycji z fakturydo odliczenia, w przypadku, gdy wszystkie pozycje podlegają odliczeniu, zostawiamy pozycję pustą

Na samym końcu na drugiej stronie wniosku sumujemy kwoty z faktur.

Przykład wypełniania załącznika VZM-1/B :

jak_wypelnic_VZM-1B

Kolumna 1a – wpisujemy nr pozycji z faktury do odliczenia, w przypadku, gdy wszystkie pozycje podlegają odliczeniu, zostawiamy pozycję pustą

Na samym końcu na drugiej stronie wniosku sumujemy kwoty z faktur.

Przykład wypełniania załącznika VZM-1/C :

jak_wypelnic_VZM-1A

Kolumna 1a – wpisujemy nr pozycji z faktury do odliczenia, w przypadku, gdy wszystkie pozycje podlegają odliczeniu, zostawiamy pozycję pustą

Na samym końcu na drugiej stronie wniosku sumujemy kwoty z faktur.

Jak postępować w przypadku występowania faktury korygującej do faktury głównej?

W jednym wierszu wpisujemy:
– nr faktury głównej
– kwotę brutto i VAT z faktury głównej pomniejszone o wartości tych kwot z faktury korygującej
Spinamy razem kopię faktury głównej i faktury korygującej.

Po wypełnieniu załączników wypełniamy główny wniosek VZM-1.

Przykład wypełniania VZM-1:

str. 1/4jak_wypelnic_VZM-1_str._1

str. 2/4jak_wypelnic_VZM-1_str._2


D.2. Cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego można sprawdzić na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość ceny jest zmienna co kwartał.

str. 3/4jak_wypelnic_VZM-1_str._3

str. 4/4jak_wypelnic_VZM-1_str._4

KROK 4. Dostarczamy wniosek oraz pozostałe dokumenty do Urzędu Skarbowego i czekamy na decyzję.

Składamy do Urzędu Skarbowego wypełniony wniosek VZM-1 wraz z załącznikami i innymi potrzebnymi dokumentami (wymienionymi przy 1 kroku).
4 miesiące od dnia złożenia wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego powinien wydać decyzję o zwrocie VAT. Kwota do zwrotu zostaje wypłacona w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji lub w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot VAT, jeżeli organ nie wydał w tej sprawie decyzji.

W przypadku, gdy nie ujmiemy wszystkich faktur we wniosku, który został już złożony w Urzędzie Skarbowym, wówczas możemy złożyć korektę wniosku i na niej dopisać brakujące faktury oraz należy na nowo wyliczyć kwotę zwrotu.

 
 
 
 
Live Chat Software